پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری

1

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری
توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر

فرم مقدماتی
همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه
1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.
2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد .
3-     به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.
4-     به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.
5-     به معلمان فحش و ناسزا می گوید.
6-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.
7-     با دانش آموزان یا همسالان خود دعوا می کند.
8-     گوشه گیر است و دوستان اندکی دارد.
9-     بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.
10-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.
11-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند .
12-دروغ می گوید.
13-کم انرژی و کسل است.
14-از ورزش کردن اجتناب می کند.
15-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.
16- هنگامی که معلم در حال تدریس است ، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.
17-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.
18- به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.
19-ناخن جویدن دارد.
20-دست خود را گاز می گیرد.
21-وقتی ناراحت می شود ، سرخود را به دیوار می کوبد.
22-استمنا می کند.
23-به همجنس بازی تمایل دارد.
24-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.
25- در حیاط مدرسه با دوستان خود بازی می کند .
26- وقتی با محبت چیزی از او درخواست می کنند به آن عمل می کند.
27-در صدد جلب توجه معلم است .
28-به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.
29-با مسئولان مدرسه دعوا می کند .
 
فرم نهایی و اصلاح شده
 
همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه

مشکلات سلوک

1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.
2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد .
3-     به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.
4-     به معلمان فحش و ناسزا می گوید.
5-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.
6-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.
7-     دروغ می گوید.
8-     به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.
9-     با مسئولان مدرسه دعوا می کند .

تمایلات بزهکارانه

10-به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.
11-بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.
12-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند .
13-هنگامی که معلم در حال تدریس است ، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.
14-استمنا می کند.
15-به همجنس بازی تمایل دارد.

بیقراری

16-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.
17-کم انرژی و کسل است.
18-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.
19-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.
20-در صدد جلب توجه معلم است .

حواس پرتی

21-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.
22-به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.
ماخذ : حسین خانزاده فیروزجاه ، عباسعلی و پرند ، اکرم . تهیه پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 3 شماره 3 ، 1386 . صفحات 121-135
الف : اختلالاتی که قید شده است ، مختص کودکان عقب مانده ذهنی نیست . لذا پرسشنامه را می توان در مورد دانش آموزان عادی نیز اجرا کرد .
ب : پرسشنامه ابزار تشخیصی است . لذا محاسبه نمره کلی قابل توصیه نیست.
پ : تهیه کنندگان از تحلیل عاملی استفاده کرده و با این روش سایر اختلال هایی که در گروه نمونه مشاهده نشده است را ناخواسته حذف کرده اند . در این گونه موارد ، راهبرد منطقی – قیاسی مناسب تر به نظر می رسد .