پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه اضطراب فریدمن

1

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن دارای 23 سوال بوده و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده.

پرسشنامه اضطراب فریدمن
توضیحات
نظرات کاربران

 

ردیفعباراتکاملا مخالفممخالفمموافقمکاملا موافقم
1اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دوستانم مرا کودن بنامند.    
2اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دیگران مرا بی ارزش بدانند.    
3اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم مرا تحقیر کنند.    
4اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم گمان کنند من کندذهن هستند.    
5اگر امتحانی را بد بدهم، خیلی نگران می شوم که استادم در مورد من چه فکری می کند یا چه کاری انجام می دهد.    
6خیلی نگرانم که دوستانم نمرات بالایی در امتحان بیاورند و فقط من نمره پایین بگیرم.    
7خیلی نگرانم که شکست در امتحانات باعث بشود که از نظر اجتماعی خجالت زده شوم.    
8خیلی نگرانم، چون والدینم مایل نیستند در امتحانی شکست بخورم.    
9در زمان امتحان افکار روشن است و من به طور مرتب تمام سوال ها را پاسخ می دهم.    
10در زمان امتحان احساس می کنم حالت خوبی دارم و کاملا مرتب هستم.    
11احساس برای اینکه در امتحاناتم موفق باشم شانس خوبی دارم.    
12معمولا در امتحانات عملکرد خوبی دارم.    
13احساس می کنم نمی توانم به موقع در امتحانات قرار بگیرم.    
14در امتحان احساس می کنم مغزم خالی شده است،  و تمام چیزهایی را که یاد گرفته ام فراموش کرده ام.    
15در زمان امتحان برایم مشکل است چیزهایی را که در مغرم وجود دارند به روش منظم سازمان بدهم.    
16فکر می کنم فایده ای ندارد که سر جلسه امتحان حاضر شوم، چون بدون شک شکست می خورم.    
17قبل از امتحان برایم روشن است که حتما امتحانم را بد می دهم، حتی اگر برای آن خوب آماده شده باشم.    
18قبل از امتحان بسیار عصبی هستم، حتی اگر برای آن به خوبی آمادگی داشته باشم.    
19هنگامی که یر جلسه امتحان مهمی نشسته ام، احساس می کنم قلبم شدیدا می زند.    
20در زمان امتحان تمام بدنم سفت می شود.    
21من شدیدا از امتحان می ترسم.    
22در زمان امتحان بسیار ناآرام و پریشان، خودم را از روی صندلی حرکت می دهم.    
23من بدون هیچ تنش یا ناآرامی وارد جلسه امتحان می شوم.    
 

 

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 23 سوال بوده و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان (تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینهکاملا مخالفممخالفمموافقمکاملا موافقم
امتیاز0123
 

 

 
اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینهکاملا مخالفممخالفمموافقمکاملا موافقم
امتیاز3210
 

 
پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
 

بعدسوالات مربوطه
تحقیر اجتماعی8-1
خطای شناختی17-9
تنیدگی23-18
 

 
 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالا نشان دهنده اضطراب امتحان پایین می باشد و برعکس.
روایی و پایایی
در پژوهش و همکاران (1390) برای بررسی روایی این آزمون از روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. در تحلیل عاملی به عمل آمده تمام 23 گویه وارد تحلیل شدند و هیچ یک از گویه ها همبستگی کمتر از 3/0 نداشتند. در نتیجه آزمون روایی قابل قبولی دارد و روایی صوری آن نیز به تایید اساتید و کارشناسان مربوط رسیده است.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هرچه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن  در جدول زیر ارائه شده است:


مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

بعدآلفای کرونباخ
تحقیر اجتماعی90/0
خطای شناختی85/0
تنیدگی83/0
کل91/0