پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه ادراک خدا

پرسشنامه ادراک خدا

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

 

پرسشنامه ادراک خدا 

پرسشنامه ادراک خدا
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی [1]
سید محمد حسن اشرف [2]
The God Image Inventory: by Lawrence‚ R. T
پرسشنامه
لطفاً هر یک از عبارات را به دقت بخوانید و گزینه مناسب را در مقابل هر عبارت علامت بزنید.
ردیف
عبارات
پاسخ‌ها
1
هرگاه که به دستورات خداوند عمل می کنم، خدا کاری می‌کند که اتفاقات خوبی برایم رخ دهد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
2
من معمولاً خدا را به صورت رسمی و غیرصمیمی تجسم می‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
3
گاهی وقتی از خودم می‌پرسم آیا خدا هنوز دوستم دارد، مضطرب می‌شوم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
4
کمک خواستن از خدا، به ندرت باعث رخداد خوبی برایم می‌شود.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
5
من به عشق خداوند به خودم اطمینان دارم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
6
وقتی خدا را صدا می‌زنم، جوابم را نمی‌دهد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
7
می‌دانم با اینکه کامل نیستم، اما خدا دوستم دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
8
ندای خداوند به من می‌گوید که چه بکنم یا نکنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
9
گاهی این احساس را داشته‌ام که گناه غیرقابل بخشایشی مرتکب شده‌ام.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
10
می‌دانم حتی وقتی من چیزی را خراب کنم، خدا اصلاحش می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
11
خداوند هرگز مرا نیازموده است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
12
زیاد فکرکردن، اعتقادات مرا سست می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
13
به نظر من خدا بیشتر ترحم و بخشایش می‌کند تا اینکه انتقام بگیرد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
14
هرآنچه که به خاطرش دعا می‌کنم را به دست می‌آورم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
15
می‌توانم خدا را در اعماق وجودم احساس کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
16
محبت خدا برای من یک رشته اتصال محسوب نمی‌شود.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
17
خدا نسبت به من احساسی شخصی و خاص خودم ندارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
18
هرچقدر هم که دعا و نیایش کنم بازهم برایم اثر خوبی ندارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
19
می دانم حتی زمانیکه کا?