پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرخاشگری نسبت به والدین

پرخاشگری نسبت به والدین

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

پرخاشگری نسبت به والدین

Aggression Towards Parents—High Risk Behavioral Assessment
Dolan‚ 1989
Adapted by Church‚1994
1.     الف) کودکانی را می شناسید که بر سر والدین خود فریاد بزنند یا به آنها دشنام بدهند؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/  گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/  اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
2.     الف) آیا دوستی دارید که بر سر والدین خود فریاد کشیده، دشنام داده و یا آنها را کتک زده باشد؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
3.     به نظر شما، چرا دوستانتان بر سر والدینشان فریاد می زنند، یا به آنان دشنام داده یا کتک می زنند؟
 
4.     الف) آیا تا بحال بر سر والدینتان فریاد کشیده اید، فحش داده اید یا آنها را کتک زده اید؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
ج )چرا شما این کار را انجام داده اید؟
 
5.     الف) فکر می کنید چرا والدین فرزندانشان را کتک می زنند یا سر آنها فریاد می کشند؟
ب) آیا شما افرادی را می شناسید که بر سر فرزندانشان فریاد بکشند یا آنها را کتک بزنند؟ بلی ... خیر ...
ج) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
6.     الف) آیا تا بحال والدین یکی از دوستانتان بر سر انها فریاد کشیده اند یا آنها را کتک زده اند؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
7.     الف) چرا برخی از کودکان از خانه فرار می کنند؟
ب) آیا کودکی را می شناسید که از خانه فرار کرده باشد؟ بلی ... خیر ...
ج) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
8.     الف) آیا دوستی دارید که از خانه فرار کرده باشد؟ بلی ... خیر ...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
 
9.     الف) آیا تا بحال شما از خانه فرار کرده اید؟ بلی ... خیر...
ب) هرچند وقت یکبار ؟ به ندرت (1-3 بار در سال)/ گاهی اوقات (1-2 بار در ماه)/ اغلب (هر روز/ 1-2 بار در روز)
ج) چرا از خانه فرار کرده اید؟