پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مشکلات شخص با برادر

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

 شاخص روابط برادری و خواهری
والتر دبلیو. هودسون ، گوردن مک نیل و جی دیبرکس

Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR)

پرسشنامه زیر برای سنجش احساس شما نسبت به برادرتان تدوین شده است. با گزینه های زیر به سوالات پاسخ دهید:
1) هرگز
2) بندرت
3) خیلی کم
4) گاهگاهی
5) بیشتر اوقات
6) اکثر اوقات
7) همیشه

1) من با برادرم خیلی خوب کنار می آیم.
2) برادرم طوری رفتار می کند که انگار به من اهمیتی نمی دهد.
3) برادرم با من بد رفتار می کند.
4) به نظر می رسد برادرم واقعا به من بها می دهد.
5) من واقعا می توانم به برادرم اعتماد کنم.
6) به نظر می رسد برادرم مرا دوست ندارد.
7) برادرم واقعا مرا درک می کند.
8) به نظر می رسد برادرم مرا خیلی دوست دارد.
9) من و برادرم خوب باهم کنار می آییم.
10) از برادرم متنفرم.
11) به نظر می رسد برادرم دوست دارد من دور و بر او باشم.
12) من واقعا برادرم را دوست دارم.
13) احساس می کنم که برادرم واقعا مرا دوست ندارد.
14) کاش شخص دیگری برادرمن بود.
15) برادرم با من خیلی مهربان است.
16) به نظر می رسد گه برادرم به من بها می دهد.
17) به عقیده برادرم ، من برایش مهم نیستم.
18) برادرم برای من یک منبع واقعی دلخوشی است.
19) به نظر نمی رسد که برادرم حتی به من توجه داشته باشد.
20) کاش برادرم مرده بود.
21) برادرم به نظرات و عقاید من اهمیت خیلی زیادی می دهد.
22) برادرم واقعا غیر منطقی است.
23) "دور و بر برادرم بودن" را نمی توانم تحمل کنم.
24) به نظر می رسد برادرم با دید تحقیر به من نگاه می کند.
25) از بودن با برادرم لذت می برم.