پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس ترس از موفقیت گود

1

توضیحات
نظرات کاربران

هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید . اگر در کل با آن موافق بودید به آن پاسخ "بلی" و اگر مخالف بودید ، به آن پاسخ "خیر" بدهید.

1- گاهی می ترسم از این که کارها را آن طور که می توانم انجام ندهم .
2- وقتی کارم را خوب انجام می دهم ، تمایل دارم بدانم که مردم چه می گویند .
3- هرگز به این فکر نمی افتم که مبادا به علت موفقیت در یک زمینه مورد نفرت قرار گیرم .
4- گاهی از ترس طرد شدن ، خیلی کمتر از آن چه می توانم کار می کنم .
5- اغلب به این فکر هستم که مردم خیال می کنند ، می خواهم خود نمایی کنم .
6- هرگز نگران نیستم که مردم خیال کنند زیاد کار می کنم .
7- از این که در زمینه خود بهترین به حساب آیم نگران می شوم .
8- به نظر می رسد که موفقیت در یک کار ، بیشتر از شکست در آن ، عصبی می شوم .
9- نگرانم از این که دیگران مرا ، به علت درگیری زیاد با کار ، آدم عجیب و استثنایی بدانند .
10- گاهی اتفاق می افتد که کاری را دقیق یا درست انجام نمی دهم ، زیرا مطمئن هستم که فرد دیگری آن را بهتر از من انجام خواهد داد .
11- گاهی نگران می شوم که دیگران انتظار بیشتری از من داشته باشند .
12- معمولا هدفهایی که برای خودم تعیین می کنم ، پایین تر از آنهایی است که می توانم به آنها برسم .
13- تمایل دارم به طرف کارهایی کشیده شوم که به رقابت زیادی نیاز ندارند .
14- ظاهرا دوست ندارم کاری را به همان اندازه که می توانم خوب انجام دهم .
15- حتی اگر امکان رقابت وجود داشته باشد ، دوست ندارم با دیگران رقابت کنم .
16- گاهی نگران می شوم که مورد انتقاد دوستان یا همکاران قرار گیرم ، زیرا خیلی در گیر کار می شوم .
17- گاهی از این که خیلی اطلاعات به دست بیاورم نگران می شوم .
18- از این که ممکن است دوستی ها فدای برخی فعالیت ها یا برخی کارها شود ، هرگز نگران نمی شوم .
19- از این که یک کار را خیلی عالی انجام دهم ، نگران می شوم که دیگران پشت سرم مسخره کنند .
20- وقتی می خواهم کاری انجام دهم ، به عقاید دیگران توجه نمی کنم .
21- فکر می کنم اگر درکارم موفق شوم ، موجب حسادت دیگران خواهم شد .
22- هرگز نگران نیستم که موفقیت تحصیلی یا شغلی ام به روابط اجتماعی من اسیب برساند .
23- اگر بدانم که دیگران به خاطر شایستگی من در یک زمینه ناراحت می شوند ، اصلا نگران نخواهم شد .
24- می ترسم که دیگران مرا ، تنها به خاطر تخصصی که دارم و می توانم کاری برای آن ها انجام دهم ، دوست داشته باشند .
25- می ترسم که اگر در یک زمینه تخصص بسیار بالایی به دست آورم ، فشار زیادی بر من وارد شود.
26- می ترسم آن قدر اطلاعات به دست آورم که دیگران مرا دوست نداشته باشند .
27- از این می ترسم که در یک زمینه آن قدر تخصص پیدا کنم که دیگران امتیازی نسبت به من نداشته باشند .
28- نگران می شوم که اگر در یک کار خیلی موفق شوم ، دیگران از موفقیت من جلوگیری کنند .
29- نگران می شوم که دیگران احساس کنند من مردم را خوب درک می کنم ، در نتیجه از من بترسند .