پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس تجربه های رابطه نزدیک

1

مقیاس تجربه های رابطه نزدیک
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس تجربه های رابطه نزدیک

پناغی. ملکی. ذبیح زاده. پشت مشهدی و سلطانی نژاد (1392).
Experiences in Close Relationships Scale
Brennan‚ Clark & Shaver (1998)
1.ترجیح میدهم که همسرم نداند چه احساس عمیقی نسبت به او دارم.
2.نگرانم همسرم ترکم کند.
3.از نزدیک بودن (جسمی یا عاطفی) به همسرم خیلی احساس راحتی می کنم.
4.خیلی نگران رابطه ام با همسرم هستم.
5.درست زمانی که همسرم می خواهد به من (جسمی یا عاطفی) نزدی کشود، خودم را کنار می کشم.
6.نگران این هستم که همسرم آنقدر که من به او توجه میکنم، به من توجه نکند.
7.وقتی همسرم به من نزدیک می شود (جسمی یا عاطفی)، راحت نیستم.
8.کمی نگران از دست دادن همسرم هستم.
9. به راحتی حرفهای دلم را به همسرم نمی گویم.
10.بیشتر دلم می خواهد احساسات همسرم نسبت به من، به همان قوت احساسات من نسبت به او باشد.
11.دلم میخواهد که به همسرم (جسمی یا عاطفی) نزدیک شوم ولی خودم را کنار می کشم.
12.من بیشتر دلم میخواهد با همسرم یکی باشیم، ولی این کار او را می ترساند.
13.وقتی همسرم خیلی به من (جسمی یا عاطفی) نزدیک میشود، عصبی میشوم.
14.نگرانم تنها بمانم.
15.به راحتی می توانم افکار و احساسات خصوصی ام را با همسرم در میان بگذارم.
16.میل من به نزدیک بودن (جسمی یا عاطفی) زیادی، گاه همسرم را می ترساند.
17.سعی میکنم از نزدیک شدن (جسمی یا عاطفی) زیادی به همسرم اجتناب کنم.
18.همسرم باید در این مورد که مرا دوست دارد، اطمینان زیادی به من بدهد.
19.نزدیک شدن (جسمی یا عاطفی) به همسرم برای من به نسبت آسان است.
20.گاه احساس می کنم که به همسرم فشار می آورم تا به من احساسات و تعهد بیشتری نشان دهد.
21.برایم سخت است به همسرم تکیه کنم.
22.زیاد نگران این نیستم که همسرم ترکم کند.
23.ترجیح می دهم خیلی به همسرم نزدیک (جسمی یا عاطفی) نباشم.
24.اگر نتوانم کاری کنم که همسرم به من علاقه نشان دهد، ناراحت یا عصبانی می شوم.
25.همه چیز را به همسرم می گویم.
26.همسرم تمایل ندارد آنقدر که من می خواهم به من نزدیک شود (جسمی یا عاطفی).
27.به طور معمول مسایل و نگرانی هایم را با همسرم در میان می گذارم.
28.از تکیه کردن به همسرم احساس راحتی می کنم.
29.وقتی همسرم آنقدر که من می خواهم، دور و بر من نیست، احساس ناامُیدی میکنم.
30.برای من راحت است که از همسرم کمک بخواهم یا از او بخواهم مرا آرام کند.
31.اگر زمانی که به همسرم نیاز دارم، به او دسترسی نداشته باشم، احساس ناامُیدی میکنم.
32.روی آوردن به همسرم در مواقع نیازبه من کمکمیکند.
33.وقتی همسرم مرا تایید نمی کند من واقعا احساس بدی پیدا می کنم.
34.من برای خیلی چیزها به همسرم روی میآورم، از جمله برای آرامش پیدا کردن و اطمینان گرفتن.
35.وقتی همسرم زمانی را دور از من می گذراند، می رنجم.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار دارای دو خرده مقیاس اضطراب ( گویه های زوج) و پرهیز (گویه های فرد) است. پناغی و همکاران گزارش می کنند که گویه 28 (وقتی در یک رابطه (عشقی) درگیر نیستم، احساس ناایمنی و اضطراب می کنم.) برای گروه نمونه آنان ناسودمند، و گویه های 1، 7، 16، 22 و 26 در مطالعه آنان بار عاملی مناسب نداشته اند.
باتوجه به گویه ها و برگردان آن، مطالعه بیشتر و گزارش برای هر یک از دو جنس مرد و زن سودمند به نظر می رسد.
آلفای کرونباخ در نسخه ایرانی 0.79؛ 0.80 و 0.89 برای کل ابزار، اجتناب و اضطراب گزارش شده است.
چگونگی دستیابی
 
نمره گذاری
مقیاس لیکرت از یک (به هیچ وجه) تا هفت (خیلی زیاد)
اضطراب؛ گویه های: 3، 5، 9،11، 13،15،17، 19، 21، 23،25، 27، 28، 30، 32، 34 و 35
اجتناب (پرهیز)؛ گویه های: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 18، 20، 24، 31، 33
منبع برای آگاهی بیشتر
Brennan‚ K.; Clark‚ C.; Shaver‚ P. (1998). Self-report measures of adult romantic attachment. In J. Simpson and W. Rholes‚ Attachment Theory and Close Relationships. New York: Guilford Press.
پناغی، لیلی. ملکی، قیصر. ذبیح زاده، عباس. پشت مشهدی، مرجان و سلطانی نژاد، زهرا (1392). روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR) . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛ سال نوزدهم، شماره 4، 305-313.