پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان ( توسط دیوید وکسلر) . انطباق و هنجاریابی : سیما شهیم . انتشارات دانشگاه شیراز . 1387

کتاب یاد شده ، علاوه بر گزارش های هنجاریابی ، دستور اجرا، معیار نمره گذاری، تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده و هوشبهر ها گزارش شده است .

لازم به ذکر است که فعالیت هنجار یابی و انطباق تست وکسلر در ایران ، از سال 1360 توسط خانم  سیما شهیم پیگیری شده است . جا دارد در همین جا تشکر صمیمانه خود را به سرکار خانم شمیم و انتشارات دانشگاه شیراز تقدیم کنیم.