پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر

1

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان ( توسط دیوید وکسلر) . انطباق و هنجاریابی : سیما شهیم . انتشارات دانشگاه شیراز . 1387

کتاب یاد شده ، علاوه بر گزارش های هنجاریابی ، دستور اجرا، معیار نمره گذاری، تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده و هوشبهر ها گزارش شده است .

لازم به ذکر است که فعالیت هنجار یابی و انطباق تست وکسلر در ایران ، از سال 1360 توسط خانم  سیما شهیم پیگیری شده است . جا دارد در همین جا تشکر صمیمانه خود را به سرکار خانم شمیم و انتشارات دانشگاه شیراز تقدیم کنیم.