پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

5


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
مقیاس تعارض نقش جنسیتی
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

مقیاس تعارض نقش جنسیتی

چمی کارپور، پورشهباز، دولتشاهی و مشتاق. 1389
 
 1. پیشرفت شغلی، برایم مهم است.
 2. اینکه به کسی بگویم نگرانش هستم، برایم دشوار است.
 3. برایم دشوار است که علاقه ام به یک مرد را به صورت کلامی بیان کنم.
 4. برنامه کاری (یا درسی) سنگینم مرا کلافه کرده است.
 5. به نظر من، پول درآوردن بخشی از موفقیت است.
 6. درک کردن احساسات شدید برایم دشوار است.
 7. صمیمیت و نزدیکی عاطفی با سایر مردان در من تنش ایجاد میکند.
 8. گاهی اوقات ارزش شخصی خودم را براساس موفقیت شغلی یا تحصیلیام ارزیابی می کنم.
 9. هنگامی که م یخواهم احساساتم را نشان دهم، حس میکنم در برابر دیگران آسیب پذیر می شوم.
 10. ابراز کردن احساساتم به سایر مردان میتواند خطری برایم به همراه داشته باشد.
 11. مقام، شغل یا تحصیلم با اوقات فراغت یا زندگی خانوادگی ام تداخل کرده است.
 12. معمولاً ارزش افراد را بر اساس میزان پیشرفت و موفقیت آنها ارزیابی میکنم.
 13. برایم دشوار است که هنگام رابطه جنسی راجع به احساساتم حرف بزنم.
 14. به عنوان یک مرد، نگرانم که مبادا ضعف و نقصی از خود نشان دهم.
 15. برایم دشوار است که نیازهای عاطفی خود را پیش دوست یا همسرم ابراز کنم.
 16. مردانی که سایر مردان را لمس میکنند، احساس ناخوشایندی در من ایجاد میکنند.
 17. به سختی وقتی برای آرامش و آسایش پیدا میکنم.
 18. برایم مهم است که همیشه، کارها را خوب انجام دهم.
 19. ابراز کردن احساسات لطیف، برایم دشوار است.
 20.  بغل کردن مردان برایم دشوار است.
 21. اغلب، احساس می کنم که نیاز دارم مسوول افراد دور و برم باشم.
 22. در رابطه با دخترها و زنها، احساسات شدید خود را بیان نمیکنم.
 23. رقابت با دیگران بهترین راه موفقیت است.
 24. موفقیت و پیروزی را ملاکی برای سنجش ارزشمندی خود میدانم.
 25. اغلب، در یافتن کلمات برای توصیف احساساتم دچار مشکل میشوم.
 26. گاهی اوقات در نشان دادن عواطفم به مردان دچار تردید می شوم که دیگران چه فکری راجع به من خواهند کرد.
 27. نیاز به کار یا مطالعه، بیش از اندازه، مرا از خانواده یا فراغت دور کرده است.
 28. تلاش می کنم موفق تر از دیگران باشم.
 29. دوست ندارم هیجاناتم را به دیگران نشان بدهم.
 30. برایم دشوار است که احساساتم نسبت به دوست یا همسرم را، هنگام رابطه جنسی به او بگویم.
 31. فشار کار یا تحصیل، اغلب، سایر بخشهای زندگی (خانه، سلامت، اوقات فراغت) مرا مختل می سازد.
 32. اغلب دلواپس این هستم که دیگران، عملکرد مرا در محیط کار یا دانشگاه چگونه ارزیابی می کنند.
 33. معمولاً در روابط غیررسمی با سایر مردان، احساس راحتی نمیکنم.
 34. زرنگ تر یا به لحاظ بدنی، قویتر بودن از سایر مردان، برایم مهم است.
 35. وقتی یک مرد خیلی دوستانه با من برخورد میکند، در فکر میروم که آیا او، تمایل جنسی به من دارد.
 36. کار زیاد و استرس ناشی از نیاز به پیشرفت، بر زندگیام تاثیر میگذارد یا به آن آسیب می رساند.
 37. دوست دارم نسبت به دیگران، احساس برتری کنم.
جهار عامل 1) موفقیت؛ قدرت؛ رقابت، 2) هیجان پذیری محدود، 3) رفتارعاطفی محدود با سایر مردان، و4) تعارض میان کار و روابط خانوادگی.
 
اعتبار: آلفا کرونباخ در نسخه انگلیسی به ترتیب: 0.84، 0.84، 0.86 و 0. در نسخه فارسی چمی کار و همکاران 0.74 برای موفقیت، 0.78 برای هیجان پذیری، 0.72 رفتار هاطفی محدود با سایر مردان، 0.70 برای تعارض میان کار و روابط خانوادگی و برای کل مقیاس 0.81
 
 
نمره گذاری
لیکرت شش نقطه ای از 1= کاملا مخالفم تا 6= کاملا موافقم
منبع برای آگاهی بیشتر.