پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

1

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

چارلز ئی . کینگ، و اندرو کریسچنسن

Relationship Events Scale (RES)

در اینجا فهرست رویدادهایی آمده که در بسیاری از روابط رخ می دهد . اگر هر یک از این رویدادها در رابطه شما رخ داده است در مقابل آن "ص" صحیح و اگر رخ نداده است "غ" (غلط) بنویسید .
1- نامزدم مرا با کلمات محبت آمیز (مانند عزیزم ، محبوبم و نظایر آن ها) خطاب می کتد . ...
2- نامزدم به من می گوید : "دوستت دارم" . ...
3- نامزدم با هیچ کس جز من به سینما نمی رود . ...
4- ما درباره احتمال عروسی مان بحث کرده ایم . ...
5- نامزدم به دیدار خانواده من می آید . ...
6- من به نامزدم بیش از یک سوم حقوقم را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده ام . ...
7- من نامزدم را با کلمات محبت امیز (مانند عزیزم ، محبوبم و نظایر ان) خطاب می کنم . ...
8- من و نامزدم در کنار یکدیگر احساس راحتی می کنیم ، طوری که می توانیم بدون صحبت کردن یا انجام فعالیتی ، با هم قدم بزنیم . ...
9- من با هیچ کس به جز نامزدم به سینما نمی روم . ...
10- خانواده نامزدم مرا تایید می کند . ...
11- من به نامزدم می گویم : "دوستت دارم" . ...
12- من به دیدار خانواده نامزدم می روم . ...
13- نامزدم به من بیش از یک سوم حقوقش را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده است . ...
14- ما یک روز کامل را فقط با یکدیگر بیرون رفته ایم . ...
15- خانواده من نامزدم را تایید می کند . ...
16- ما بدون این که نقشه انجام کار خاصی داشته باشیم ، برای با هم بودن برنامه ریزی کرده ایم. ...
17- ما درباره "زندگی مشترک" صحبت کرده ایم . ...
18- ما را به عنوان یک زوج به میهمانی دعوت کرده اند . ...
19- ما به قصد ازدواج با هم نامزد شده ایم . ...

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387