پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

1

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

آزمون خود-سنجی
سالوی و همکاران (1995)
Trait Meta Scale
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= کاملا مخالف
2= تا حدی مخالف
3= نه مخالف و نه موافق
4= تا حدی موافق
5= کاملا موافق
1)     من سعی می کنم افکار خوب داشته باشم بدون توجه به این که چقدر احساس بدی دارم.
1
2
3
4
5
2)     مردم اگر فکر کنند و کمتر دچار احساسات شوند زندگی بهتری خواهند داشت.
 
 
 
 
 
3)     من فکر نمی کنم که توجه به احساسات و هیجانها ارزشی داشته باشد.
 
 
 
 
 
4)     معمولا برایم خیلی مهم نیست که چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
5)     برخی اوقات نمی توانم بگویم چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
6)     بندرت آن چه که احساس می کنم برایم مبهم است.
 
 
 
 
 
7)     احساسات به زندگی جهت می دهند.
 
 
 
 
 
8)     اگرچه برخی اوقات غمگینم ، اما نسبت به آینده خوش بینم.
 
 
 
 
 
9)     وقتی ناراحتم، متوجه می شوم که چیزهای خوب در زندگی یک تصور غلط است.
 
 
 
 
 
10)من به عمل بر اساس آن چه دل می گوید اعتقاد دارم.
 
 
 
 
 
11)هیچ گاه نمی توانم بگویم چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
12)بهترین راه برای من جهت اداره کردن و برخورد با احساساتم تجربه کردن کامل آن هاست.
 
 
 
 
 
13)وقتی ناراحتم، شادی ها و خوشی های زندگی را به خاطر می آورم.
 
 
 
 
 
14)باور و عقاید من بسته به این که چه احساسی دارم ، تعییر می کند.
 
 
 
 
 
15)من اغلب به احساساتم نسبت به امور مختلف آگاهی دارم.
 
 
 
 
 
16)معمولا آن چه که احساس می کنم برایم مبهم است.
 
 
 
 
 
17)یک فرد نباید هیچگاه به وسیله احساسات و هیجان هایش هدایت شود.
 
 
 
 
 
18)من هرگز تسلیم احساسات و هیجان هایم نمی شوم.
 
 
 
 
 
19)اگرچه گاهی خوشحالم، نسبت به آینده بدبینم.
 
 
 
 
 
20)من با هیجان ها و احساساتم مشکلی ندارم.
 
 
 
 
 
21)من به این که چه احساسی دارم توجه زیادی می کنم.
 
 
 
 
 
22)نمی توانم احساساتم را درک کنم.
 
 
 
 
 
23)من به احساساتم توجه زیادی نمی کنم.
 
 
 
 
 
24)اغلب درباره احساساتم فکر می کنم.
 
 
 
 
 
25)من می دانم که دو بعلاوه دو در واقع می شود پانزده.
 
 
 
 
 
26)معمولا احساساتم برایم خیلی روشن است.
 
 
 
 
 
27)بدون توجه به این که چقدر احساس بدی دارم سعی می کنم به امور خوشایند فکر کنم.
 
 
 
 
 
28)وجود احساسات در انسان ها یک ضعف است.
 
 
 
 
 
29)من معمولا می دانم چه احساسی درباره یک چیز دارم.
 
 
 
 
 
30)معمولا فکر کردن در مورد هیجان ها و احساسات وقت تلف کردن است.
 
 
 
 
 
31)تقریبا همیشه به طور دقیق می دانم که چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
رمضانی، محمود و رسولی ، رضا . بررسی ارتباط سبک ها دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تهران . پایان نامه دوره کاردانی . 1388
رمضانی، ولی الله . شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام . بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان . فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی . 1386 صص 48-38