پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رفتار شخصی

1

مقیاس رفتار شخصی
توضیحات
نظرات کاربران

سرنوشت شما دست کیست؟

پرسشنامه مقیاس رفتار شخصی؟ 30 سوال

internal- external lous of control

Collins‚ Barry

عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید .
1= کاملا مخالف      2= مخالف       3= ممتنع      4= موافق       5=کاملا موافق
1- من بیشتر بر اساس معیارهای دیگران زندگی می کنم .
2- برای همسازی با دیگران و مورد علاقه واقع شدن ، فقط کاری را انجام می دهم که دیگران از من انتظار دارند .
3- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تظاهر می کنم ، وگرنه می دانستم آن طور که وانمود می کنم نیستم .
4- برای جلب رضایت دیگران ، عقاید و یا شیوه انجام کارهایم را تغییر می دهم .
5- از ترس این که مبادا چیزی بگویم یا کاری بکنم که دیگران دوست ندارند ، باید در مجالس و محافل مراقب باشم .
6- در کلاس یا گروه ، عقیده خود را ابراز نمی کنم زیرا می ترسم دیگران مرا یا عقیده ام را نپسندند .
7- به حاطر این که دوستانم فکر نکنند که با آنها تفاوت دارم (یا متفاوت از آنها فکر می کنم ) ، در جمع ساکت می مانم یا دروغ های کوچکی می گویم .
8- بر بسیاری از جنبه های رفتاری ام ، کنترل اندکی دارم .
9- اغلب اوقات ، میل و خواسته ام ربطی به کاری که انجام می دهم یا چیزی که می گویم ندارد .
10- در انجام امور مشکل دارم زیرا غالبا با امیال و خواسته هایم در تعارض هستند .
11- همیشه آن چه را که توصیه می کنم ، به کار می بندم .
12- من اساسا در پیاده سازی طرح هایم ، موفق هستم .
13- هرگز چیزی نمی گویم که برخلاف عقیده ام باشد .
14- ضوابط رفتاری مخصوص به خودم را دارم و دقیقا بر اساس آنها عمل می کنم .
15- همه رفتارهای فرد باید در جهت دست یابی به چند هدف شخصی معین باشد .
16- بهترین شیوه این است که همیشه حقیقت را بگویی .
17- حتی در زمینه هایی که اطلاعات اندکی دارم ، می توانم سخنرانی های فی البداهه انجام دهم.
18- احتمالا هنرپیشه خوبی هستم زیرا می توانم هر نقشی را بازی کنم .
19- در تغییر رفتارم برای افراد یا موقعیت های متفاوت مشکلی ندارم .
20- در مباحث غیر رسمی ، اغلب از یک موضع بی طرفدار حمایت می کنم تا افراد را وادار کنم در مورد حرف هایشان بهتر فکر کنند .
21- فقط می توانم از ایده هایی که جدا به آنها اعتقاد دارم ، دفاع کنم .
22- فکر می کنم پیش بینی رفتار دیگران بسیار دشوار است .
23- بسیاری از رفتارها قابل پیش بینی نیستند .
24- برخی از کارهایی که دوستانم تصمیم به انجام آن می گیرند ، برای من بسیار تعجب آور است .
25- حتی پس از این که فردی را به خوبی شناختم ، بازهم اغلب رفتار او به نظرم عجیب خواهد آمد .
26- معمولا خوب می دانم که دریک وضعیت خاص ، چگونه رفتار کنم .
27- معمولا می دانم دوستانم چه کار خواهند کرد .
28- فکر می کنم بسیاری از افراد ، تا حدود زیادی قابل پیش بینی هستند .
29- بعد از این که فردی را خوب شناختم ، معمولا می توانم حدس بزنم که چگونه رفتار خواهد کرد .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388