پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رضایت زناشویی محرابیان

1

مقیاس رضایت زناشویی محرابیان
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس رضایت زناشویی محرابیان

برگردان: غلامرضا رجبی، 1388

Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS)
Blum and Mehrabian‚ 1999
1.     همسرم جذاب و دوست داشتنی است.
2.     همسرم و من اهداف و جاه طلبی یکسانی داریم.
3.     من و همسرم مشکلات زناشویی داریم.
4.     همسرم واقعا مرا عصبانی می کند.
5.     اغلب به پایان دادن به ازدواجم فکر می کنم.
6.     ازدواجم از جمله ازدواج های موفق و خوب به حساب نمی آید.
7.     من و همسرم ارتباط مناسب و خوبی با یکدیگرداریم.
8.     از ازدواجم بسیار راضی و خوشحالم.
9.     من و همسرم به ندرت با هم می خندیم.
10.من و همسرم در مورد گذراندن اوقات فراغتمان توافق داریم.
11.من و همسرم اغلب درباره مسائل مالی بحث می کنیم.
12.از رابطه با همسرم رضایت دارم.
13.من و همسرم در مورد ارتباط با خویشاوندانمان توافق داریم.
14.همسرم عموما مرا درک می کند.
 
شرح سایت روان سنجی: محرابیان این ابزار را در دو نسخه 14 و 35 گویه ای ارائه کرده است.
دکتر غلامرضا رجبی در سال 1388 این نسخه 14 گویه ای را به فارسی برگردان کرده و در پژوهشی با عنوان " ساختار عاملی رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران به کار گرفته است. او دو عامل "رضایت زناشویی" و "ناخشنودی از ازدواج" ارائه می کند.
اعتبار: آلفا کرونباخ نزد مردان 0.89، نزد زنان 0.91 و در کل 0.90 (رجبی، 1388)
نمره گذاری: لیکرت، 1- نداشتن توافق تا 5= توافق بسیار بالا
منبع برای آگاهی بیشتر
Mehrabian‚ A. (1998). Correlations of the PAD emotion scales with self-reported satisfaction in marriage and work. Genetic Social and General Psychology Monographs‚ 124‚ 311-334.
Mehrabian‚ A. (1999). Personality and temperament correlations of marital satisfaction. Journal of Personality‚ 67‚ 93-125.
Blum‚ J.S.‚ & Mehrabian‚ A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of Personality‚ 67‚ 93-125.
Mehrabian‚ A. (2005). Manual for the Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS).
Rajabi GR. Factorial structure of marital satisfaction scale in married staff members of Shahid Chamran University. Iran J Psychiatry Clin Psychol‚ 2010;15:351‑8
رجبی، غلامرضا. (1388 ) . ساختار عاملی رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره 4؛ 351-358.