پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس رابطه ولی-فرزندی :پدر

1

مقیاس رابطه ولی-فرزندی :پدر
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس رابطه ولی - فرزندی: پدر

مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل
 
Parent –Child Relationship Survey: Father (PCRSF)
 
با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد پدر خودتان پاسخ دهید .
 
1)     احساس می کنید وقتی را که با پدرتان صرف می کنید، چقدر است؟
1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
2)     احساس می کنید تا چه حد توانسته اید رابطه پایداری را با پدر خود حفظ کنید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
3)     چقدر به پدر خود اعتماد دارید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
4)     چقدر اطمینان دارید که اگر صحبت کنید چدرتان شما را مسخره یا مضحکه نمی کند؟
1=هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
5)     چقدر اطمینان دارید که اگر مشکلی داشته باشید، پدرتان به شما کمک خواهد کرد ؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
6)     چقدر به پدرتان احساس نزدیکی می کنید ؟
1= خیلی دوریم ، 7 = خیلی نزدیکیم
1
2
3
4
5
6
7
7)     چقدر برایتان راحت است که برای یک مشکل عشقی با پدرتان صحبت کنید؟
1=راحت نیست ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
8)     درباره مشکلاتی که در مدرسه دارید، با پدرتان تا چه اندازه راحت صحبت می کنید؟
1=راحت نیستم ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
9)     تا چه حد درباره نقش پدرتان در زندگی خود دچار ابهام هستید؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
10)حس می کنید احساسات، افکار،و رفتار پدرتان را به درستی می شناسید؟
1= هیچ نمی شناسم ، 7 = خیلی زیاد می شناسم
1
2
3
4
5
6
7
11)قبول ضعف های پدرتان برایتان آسان است ؟
1= اصلا آسان نیست ، 7 = خیلی آسان است
1
2
3
4
5
6
7
12)تا چه پدرتان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تا چه حد او را فقط یک پدر می بینید؟
1= او را فقط یک پدر میبینم ، 7 = او برای خودش زندگی می کند
1
2
3
4
5
6
7
13)چند وقت یک بار از دست پدرتان عصبانی می شوید؟
1=تقریبا هرگز ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
14)به طورکلی ، چقدر از پدرتان آزرده هستید؟
1=اصلا نیستم ، 7 = خیلی زیاد هستم
1
2
3
4
5
6
7
15)گفتگو با پدرتان تا چه حد مطلوب است؟
1=ابدا مطلوب نیست ، 7 = خیلی مطلوب است
1
2
3
4
5
6
7
16)پدرتان تا چه حد نیازها، احساسات و رفتار شما را درک می کند؟
1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
17)پدرتان خوب به حرف های شما گوش می کند؟
1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
18)چقدر پدرتان برای شما مهم است (به او اهمیت می دهید)؟
1=هیچ مهم نیست ، 7 = خیلی مهم است
1
2
3
4
5
6
7
19)وقتی از خانه دور هستید، چقدر دلتان برای پدرتان تنگ می شود؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
20)چقدر برای پدرتان اهمیت قائل هستید؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
21)چقدر برای نظرات پدرتان ارزش قائل هستید؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
22)پدرتان چقدر مورد تحسین شماست؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
23)چقدر دلتان می خواهد مانند پدرتان باشید؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
24)چقدر مایلید مانند پدرتان زندگی کنید ؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387