پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس پذیرش اجتماعی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

به سوالات زیر با گزینه های زیر پاسخ دهید:

1) صحیح             2) غلط


1-پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم.
2-اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم ، تردید نمی کنم.
3-اگر تشویق نشوم ، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود.
4-هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام.
5-گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم.
6-وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم.
7-همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم.
8-طرز نشستن من بر سر میز غذا ، چه در رستوران و چه در خانه ، یکسان است.
9-اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید ، این کار را انجام می دهم.
10-بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام ، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم.
11-دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم.
12-در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرفی بزنم ، حتی اگر حق با آن ها باشد.
13-مهم نیست که چه کسی حرف می زند ، همیشه با دقت گوش می دهم.
14-اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم.
15-برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم.
16-همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم.
17-همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل در بیاورم.
18-برایم دشوار نیست با آدم های بد دهن کنار بیایم.
19-گاهی سعی می کنم به جای بخشیدن و فراموش کردن ، انتقام بگیرم.
20-وقتی چیزی را نمی دانم ، به میل خود آن را می پذیرم.
21-همیشه مودب هستم ، حتی در مقابل افراد ناخوشایند.
22-گاهی واقعا اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد.
23-گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم.
24-هرگز اجازه نمی دهم کسی به جای من تنبیه شود.
25-اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم ، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد.
26-هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده ، دشمنی نکرده ام.
27-بدون آن که جوانب کار را بررسی کنم ، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم.
28-گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم.
29-هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم.
30-گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند ، عصبانی می شوم.
31-هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم.
32-گاهی فکر می کنم ، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند.
33-هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که قردی را آزرده خاطر کند.