پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

والتر دبلیو. هودسون
 
Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS)
 
توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است .
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با پدرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .
1=هیچوقت
2= خیلی بندرت
3= کمی از اوقات
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
1)     پدرم مرا عصبانی می کند.
1
2
3
4
5
6
7
2)     من با پدرم خوب کنار می آیم .
1
2
3
4
5
6
7
3)     احساس می کنم واقعا می توانم به پدرم اعتماد کنم .
1
2
3
4
5
6
7
4)     از پدرم خوشم نمی آید .
1
2
3
4
5
6
7
5)     رفتار پدرم مرا ناراحت و دستپاچه می کند .
1
2
3
4
5
6
7
6)     انتظارات پدرم بیش از اندازه است .
1
2
3
4
5
6
7
7)     کاش کس دیگری پدرم بود .
1
2
3
4
5
6
7
8)     واقعا از وجود پدرم لذت می برم .
1
2
3
4
5
6
7
9)     پدرم مرا بیش از اندازه محدود می کند .
1
2
3
4
5
6
7
10)پدرم در فعالیت های من دخالت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
11)من پدرم را آزرده می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
12)فکر می کنم پدرم آدم فوق العاده ای است .
1
2
3
4
5
6
7
13)از پدرم متنفرم
1
2
3
4
5
6
7
14)پدرم خیلی با من مدارا می کند .
1
2
3
4
5
6
7
15)من واقعا پدرم را دوست دارم .
1
2
3
4
5
6
7
16)دوست دارم با پدرم باشم .
1
2
3
4
5
6
7
17)احساس می کنم پدرم را دوست ندارم .
1
2
3
4
5
6
7
18)پدرم خیلی اذیت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
19)از دست پدرم خیلی عصبانی هستم .
1
2
3
4
5
6
7
20)احساس می کنم دلم می خواهد به پدرم حمله کنم.
1
2
3
4
5
6
7
21)به پدرم افتخار می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
22)کاش پدرم بیش از این شبیه به سایر کسانی بود که می شناسم.
1
2
3
4
5
6
7
23)پدرم مرا درک نمی کند .
1
2
3
4
5
6
7
24)من واقعا نمی توانم به پدرم تکیه کنم .
1
2
3
4
5
6
7
25)پدرم باعث شرم من است .
1
2
3
4
5
6
7
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387