پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

1

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

والتر دبلیو. هودسون

Child’s Attitude toward Mother Scale (CAMS)
 
توجه : این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است.
این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با مادرتان تهیه شده است. لطفا با مشخص کردن یکی از اعداد زیر در کنار هر عبارت ، به آن پاسخ دهید .
1=هیچوقت
2= خیلی بندرت
3= کمی از اوقات
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
 
1)     مادرم مرا عصبانی می کند.
1
2
3
4
5
6
7
2)     من با مادرم خوب کنار می آیم .
1
2
3
4
5
6
7
3)     احساس می کنم واقعا می توانم به مادرم اعتماد کنم .
1
2
3
4
5
6
7
4)     از مادرم خوشم نمی آید .
1
2
3
4
5
6
7
5)     رفتار مادرم مرا ناراحت و دستپاچه می کند .
1
2
3
4
5
6
7
6)     انتظارات مادرم بیش از اندازه است .
1
2
3
4
5
6
7
7)     کاش کس دیگری مادرم بود .
1
2
3
4
5
6
7
8)     واقعا از وجود مادرم لذت می برم .
1
2
3
4
5
6
7
9)     مادرم مرا بیش از اندازه محدود می کند .
1
2
3
4
5
6
7
10)مادرم در فعالیت های من دخالت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
11)من مادرم را آزرده می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
12)فکر می کنم مادرم آدم فوق العاده ای است .
1
2
3
4
5
6
7
13)از مادرم متنفرم
1
2
3
4
5
6
7
14)مادرم خیلی با من مدارا می کند .
1
2
3
4
5
6
7
15)من واقعا مادرم را دوست دارم .
1
2
3
4
5
6
7
16)دوست دارم با مادرم باشم .
1
2
3
4
5
6
7
17)احساس می کنم مادرم را دوست ندارم .
1
2
3
4
5
6
7
18)مادرم خیلی اذیت می کند .
1
2
3
4
5
6
7
19)از دست مادرم خیلی عصبانی هستم .
1
2
3
4
5
6
7
20)احساس می کنم دلم می خواهد به مادرم حمله کنم.
1
2
3
4
5
6
7
21)به مادرم افتخار می کنم .
1
2
3
4
5
6
7
22)کاش مادرم بیش از این شبیه به سایر کسانی بود که می شناسم.
1
2
3
4
5
6
7
23)مادرم مرا درک نمی کند .
1
2
3
4
5
6
7
24)من واقعا نمی توانم به مادرم تکیه کنم .
1
2
3
4
5
6
7
25)مادرم باعث شرم من است .
1
2
3
4
5
6
7
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387