پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس مقدار ترس اقتباسی

5


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Fear Quantity Scale . By Geer 1965

در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
1) هیچ          2) خیلی کم                  3) اندکی           3) تا حدودی         4) زیاد              5) خیلی زیاد          6) شدیدا

1- اشیای نوک تیز         
2- اجساد مردگان          
3- احمق به نظر رسدن    
4- اشتباه کردن              
5- آب ها
6- عنکبوت ی عمیق    
7- رعد و برق 
8- بیماری روانی
9- سگ های ولگرد 
10- حشرات نیش دار