پرسشنامه ها

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)

5


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)

Mac Farland's Literalism scale

ترجمهliteral به «منطوقی»یا«ظاهری »هر دودرست است، ولی اگر وحدت رویه و یکدست بودن معادل گذاری را نیز مد نظر داشته باشیم، شاید بهتر باشد که literal به «ظاهری »ترجمه شود؛ زیرا در کلمات هم خانواده literal نیز همین تعبیر به کار رفته و مثلاً گفته نشده است «منظوق گرایانه»یا «حمل بر معنای منطوقی» . بنابر این پیشنهاد آن است که literal به «ظاهری » ، literalist به «ظاهر گرا/گرایانه»و literalism به «ظاهر گرایی» ترجمه شود. در اینجا لازم است نکته ای را متذکر شوم. literalism (ظاهر گرایی) به معنای تقید و تمسک به ظاهر الفاظ ومتون است ودر برخی از ترجمه ها به «لفظ گرایی» یا «نص گرایی» برگردانده شده است. در کتاب فرهنگ تاریخ اندیشه ها( 1934/3 ، ستون اول) docetism به«ظاهر گرایی» ترجمه شده است و گفته شده که این واژه در الاهیات مسیحی به معنای «ظاهر گرایی» است .ولی باید گفت که docetism به معنای «ظاهر انگاری » (آشوری، 117:1384)، است (نه «ظاهر گرایی») و در برخی از ترجمه ها نیز به «روح انگاری»یا «شبح انگاری» ترجمه شده است. مراد از docetismگرایشی در صدر مسیحیت است که عیسی را فاقد بدن واقعی می پنداشتند و رنج او را ظاهری می دانستند؛(رک:هیک ، 73:1386) با این توضیح، به نظر می رسد که «شبح انگاری» معادل مناسب تری باشد. بنابر این پیشنهاد آن است که listeralism به «ظاهر گرایی» و docetismبه «شبح انگاری» ترجمه شود؛ ولی در صورت ترجمه docetismبه «ظاهر انگاری» می توان در ترجمه literalism «نص گرایی » یا «لفظ گرایی» را به کار برد تا میان «ظاهر گرایی » و «ظاهر انگاری » اشتباه پیش نیاید .

مقیاس : شش نقطه ای لیکرت است .

1. من مطمئنم انجیل بدون خطا و تناقض گویی است.
2. اعتقاد به این که انجیل وحی منزل است، برای یک مسیحی واقعی بسیار مهم است.
3. انجیل، آخرین و کامل ترین [ کتاب الهی] راهنمای اخلاق است؛ در برگیرنده پاسخ های الهی به تمام سوالات مهم درباره [چیزهای] درست و نادرست است.
4. مسیحیان باید تلاش کنند تا آموخته های حقیقی کلام الهی را شناخته و از آن جانبداری کنند.
5. مسیحیان نباید به خود اجازه دهند تا تحت تاثیر ایده های جهانی قرار گیرند.
6. بهترین [نوع] آموزش برای فرزند مسیحی، در مدرسه ای با معلمان مسیحی تحقق می یابد.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد مترجمان است.
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است. بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.