پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خودکارآمدی معلم(آلبرت بندورا)

1

این مقیاس کوشش دارد نگاره ای چند وجهی از باورهای خودکارآمدی معلم – بدون آن که خیلی ویژه و یا محدودباشد- ارائه کند. این ابزار در پژوهش های زیادی به کار گرفته شده است. کارامدی نفوذ تصمیم گیری، کارامدی در منابع، کارآمدی انضباطی، کارآمدی در آموزش، کارآمدی در جلب والدین، کارآمدی در جلب مشارکت اجتماعی، و کارآمدی در ایجاد جو مثبت مدرسه خرده مقیاس های این ابزار هستند.

 

پایایی پرسشنامه - دارد
منابع - دارد
تعداد سوالات - 30
نوع فایل - Word | PDF
۱۰,۰۰۰ تومان
مقیاس خودکارآمدی معلم(آلبرت بندورا)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
Teacher Efficacy Scale
Bandura‚ 1997
کارآمدی برای تاثیر در تصمیم گیری
1. شما چه میزان می توانید بر تصمیمی که در مدرسه گرفته می شود، تاثیر بگذارید؟
2. شما در مدرسه به چه میزان می توانید آزادانه نظر خود را در مورد مطلبی بیان کنید؟
کارآمدی برای تاثیر در منابع مدرسه
3. شما در مدرسه به چه میزان می توانید برای به دست آوردن وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی که نیاز دارید اقدام کنید؟
 
خودکارآمدی آموزشی
4. شما در مدرسه به چه میزان می توانید در سازمان دادن کلاس ها تاثیر بگذارید؟
5. شما به چه میزان می توانید از پس دانش آموزان مشکل دار برآیید؟
6. شما به چه میزان می توانید فراگیری دانش آموزان را افزایش دهید، در حالی که هیچ حمایتی از طرف خانواده ها صورت نمی گیرد؟
7. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام تکالیف درسی مشکل وا دارید؟
8 . شما به چه میزان می توانید حافظۀ دانش آموزان را در مورد مطالبی که قبلاً درس داده اید، افزایش دهید؟
9. شما به چه میزان می توانید در دانش آموزانی که علاقه کمی به انجام فعالیت های کلاسی دارند، ایجاد انگیزه کنید؟
10. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام فعالیت های گروهی ترغیب کنید؟
11. شما به چه میزان می توانید بر تاثیر شرایط نامطلوب جامعه که بر یادگیری دانش آموزان تاثیر می گذارند، غلبه کنید؟
12. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به انجام تکالیف خانگی وا دارید؟
 
خودکارآمدی انضباطی
13. شما به چه میزان می توانید دانش آموزان را به پیروی از قوانین کلاس وا دارید؟
14. شما به چه میزان می توانید رفتار مخل دانش آموزان در کلاس را تحت کنترل در آورید؟
15. شما به چه میزان می توانید از بروز رفتار های مشکل زا در محیط مدرسه جلوگیری کنید؟
کارآمدی برای جلب مشارکت والدین
16. شما به چه میزان می توانید والدین را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
17. شما به چه میزان می توانید به والدین کمک کنید تا به بچه هایشان کمک کنند تا عملکرد خوبی در مدرسه داشته باشند؟
18. شما به چه میزان می توانید کمک کنید که والدین برای آمدن به مدرسه احساس خوبی داشته باشند؟
 
کارآمدی برای جلب مشارکت اجتماعی
19. شما به چه میزان می توانید انجمن اولیا و مربیان را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
20. شما به چه میزان می توانید مساجد را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
21. شما به چه میزان می توانید تجار و سرمایه گذاران را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
22. شما به چه میزان می توانید دانشکده ها و دانشگاه های شهر را درگیر فعالیت های مدرسه کنید؟
 
کارآمدی برای خلق یک فضای مثبت در مدرسه
23. شما به چه میزان می توانید مدرسه را به یک جای امن، تبدیل کنید؟
24. شما به چه میزان می توانید مدرسه را به یک مکانی که دانش آموزان از آمدن به آن لذت ببرند، تبدیل کنید؟
25. شما به چه میزان می توانید اعتماد دانش آموزان نسبت به معلمان را جلب کنید؟
26. شما به چه میزان می توانید به مهارت های تدریس معلمان دیگر کمک کنید؟
27. شما به چه میزان می توانید تشریک مساعی میان معلمان و مدیر مدرسه را برای اثربخشی بیشتر مدرسه، افزایش دهید؟
28. شما به چه میزان می توانید افت تحصیلی دانش آموزان را کاهش دهید؟
29. شما به چه میزان می توانید غیبت دانش آموزان از مدرسه را کاهش دهید؟
30. شما به چه میزان می توانید این باور را در دانش آموزان ایجاد کنید که آنها می توانند تکالیف مدرسه را به خوبی انجام دهند؟
 
منبع:
This instrument can be found at:http://anitawoolfolkhoy.com/instruments/
 • ابعاد پرسشنامه
  دارد
 • مولفه
  دارد
 • نمره گذاری پرسشنامه
  دارد
 • پایایی پرسشنامه
  دارد
 • منابع
  دارد
 • تعداد سوالات
  30
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد صفحات
  5