پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی

1

مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی

مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی (SSES-E)
غلامرضا رجبی، نصیر داستان ، مسعود شهبازی
 
Sexual Self-Efficacy Scale-Erectile Functioning
 
1- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک رابطه جنسی بدون ترس یا اضطراب را با همسرتان تصور کنید.
2- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق استمناءکردن در هنگام تنهایی به نعوظ برسید.
3- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازی وقتی که شما و همسرتان لباس بر تن دارید به نعوظ برسید.
4- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازی وقتی که شما و همسرتان لخت هستید به نعوظ برسید.
5- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازی دوباره به نعوظ برسید.
6- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید برای آغاز آمیزش و روابط جنسی نعوظ کافی داشته باشید.
7- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در طی آمیزش و روابط جنسی تا زمان رسیدن به اوج لذت جنسی (ارگاسم) نعوظ خود را حفظ نمایید و ادامه دهید.
8- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در طی آمیزش و روابط جنسی به نعوظ دوباره برسید.
9- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در یک دوره زمانی معقول و مناسب برای آمیزش جنسی نعوظ کافی داشته باشید.
10- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید بدون خارج شدن «منی» برای تشفی ومیل طولانی مدت اقدام به مقاربت ونزدیکی جنسی کنید.
11- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق وسایلی غیر از آمیزش جنسی به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسید.
12- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید نسبت به همسرتان احساس خوشایند جنسی داشته باشید.
13- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید نسبت به همسرتان در روابط جنسی احساس راحتی داشته باشید.
14- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید با همسرتان بدون داشتن آمیزش جنسی به یک احساس خوشایند لـذت بـدنی در یـک مبادله جنسی برسید.
15- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک مبادله و رابطه جنسی بدون اجبار را پیشبینی نمایید.
16- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید به سکس یا روابط جنسی علاقه مند باشید.
17- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید آغازگرفعالیت جنسی باشید.
18- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از ادامه روابط جنسی همسرتان ممانعت به عمل آورید.
19- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید درخواست همسرتان را برای فراهم کردن نوع ومیزان تحریک جنسی موردنیازقبول نمایید.
20- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید حداقل یک نعوظ ناچیز را در کنار همسرتان داشته باشید.
21- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک نعوظ ثابت و پایدار را در کنار همسرتان داشته باشید.
22- تاچه اندازه اطمینان داریدکه می توانیداز طریق تحریک آلت تناسلی بادست یادهان توسطه همسرتان به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسید.
23- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان دخول به اوج لذت جنسی برسید.
24- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق استمناءکردن در هنگام تنهایی به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسید.
25- تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در موقع صبح به نعوظ برسید.
شرح سایت روان سنجی: ابزار دارای 5 خرده مقیاس است. رابطه جنسی لذت بخش و بدون دلهره، حفظ نعوظ در طی ارتباط جنسی، اطمینان از رویارویی جنسی، رسیدن به اوج لذت جنسی و میل جنسی دوباره
 نمونه مورد مطالعه پژوهشگران، دانشجویان مرد متاهل در دامنه سنی 24-47 سال با میانگین سنی 30.06 است.
اعتبار: آلفا کرونباخ از 0.82 تا 0.91
چگونگی دستیابی:
 
نمره گذاری: از خیلی زیاد= 5 تا خیلی کم= 1
رجبی. غلامرضا ، داستان. نصیر ، شهبازی. مسعود،. 1389.  پایایی و روایی مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنشوری نعوظی.  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره 1، 74-82
Libman‚ E.‚ Rothenberg‚ I.‚ Fichten‚ C. S.‚ & Amsel‚ R. (1985). The SSES-E: A measure of sexual self-efficacyin erectile functioning. Journal of Sex and MaritalTherapy‚ 11‚ 233-244..