پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خلق و خو (اقتباسی از EAS)

1

توضیحات
نظرات کاربران

Buss & Plomin 1984


هر یک از گویه های آزمون زیر را بر روی یک مقیاس 1) به هیچ عنوان شبیه خودتان نیست تا 5) بسیار شبیه خودتان در جه بندی کنید.

نمره درجه بندی خودتان را کنار آزمون بنویسید.


1- دوست دارم با مردم باشم.
2- معمولا چنین به نظر می رسد که عجله دارم.
3- به اسانی وحشت زده می شوم.
4- مکررا برآشفته می شوم.
5- مرا فردی خونگرم و تند خو می شناسند.
6- زندگیم آهنگ تندی [شتابانی] دارد.
7- بیشتر ترجیح می دهم با دیگران کار کنم تا به تنهایی.
8- به اسانی دچار پریشانی عاطفی می شوم.
9- چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.
10- اغلب احساس نا امنی می کنم.
11- مردم را بیش از هرچیز دیگری عامل تحریک می دانم.
12- اغلب احساس می کنم از فرط نیرومندی در حال انفجار هستم.
13- هنگامی که ناراضی باشم ، بلافاصله کاری می کنم که دیگران از آن با خبر شوند.
14- رویدادهای روزانه مرا آشفته و مضطرب می سازند.
15- هنگامی که بترسم ، سراسیمه می شوم .