پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خانواده اصلی

مقیاس خانواده اصلی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس خانواده اصلی

آلن جی . هاوستات ، ویلیام تی . اندرسون ، فرد پی. پیرسی ، ساموئل دبلیو. کوچران و مارشال فاین

Family- of-Origin Scale (FOS)
هر خانواده ای منحصر به فرد است و شیوه خاص خود را برای انجام امور دارد. لذا در این مقیاس جواب یا انتخاب صحیح یا غلط وجود ندارد . مهم آن است که شما هر چه صادقانه تر پاسخ دهید .
برای پاسخ دادن به عبارات زیر ، خانواده اصلی خود را آن گونه که به خاطر دارید در نظر بگیرید . جواب خود را با استفاده از نمرات و با کشیدن دایره دور عدد مناسب مشخص کنید . لطفا به تمام عبارات پاسخ دهید.
5= قویا موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .
4= موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .
3= خنثی ( نه موافق و نه مخالف)
2= مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .
1= قویا مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .
1)     در خانواده من ، هم ابراز کردن احساس های مثبت و هم بروز دادن احساس های منفی عادی بود .
5
4
3
2
1
2)     جو خانواده من معمولا ناخوشایند بود . 
5
4
3
2
1
3)     اعضای خانواده من یکدیگر را برای ایجاد دوستی های تازه تشویق می کردند .  
5
4
3
2
1
4)     خانواده من با ابراز نظرات متفاوت موافقت نداشت .
5
4
3
2
1
5)     اعضای خانواده من غالبا برای اشتباهات خود عذرخواهی می کردند .
5
4
3
2
1
6)     والدین من اعضای خانواده رابرای گوش دادن به صحبتهای یکدیگر تشویق می کردند.
5
4
3
2
1
7)     درخانواده من اختلافات و کشمکش ها هرگز حل نمی شد .
5
4
3
2
1
8)     من از خانواده ام یادگرفتم که آدم ها اساسا خوب هستند .
5
4
3
2
1
9)     برای من درک گفتار و احساسات سایر اعضای خانواده ام دشوار بود .
5
4
3
2
1
10) وقتی یکی از اعضای فامیل یا دوستان خانواده فوت می کرد، ما درباره غم و غصه خود صحبت می کردیم .
5
4
3
2
1
11) وقتی والدینم اشتباه می کردند، صریحا آن را می پذیرفتند .
5
4
3
2
1
12)هر احساسی که داشتم آن را در خانواده ام به زبان می آوردم .
5
4
3
2
1
13)در خانواده من، حل اختلاف و کشمکش تجربه پر استرسی بود .
5
4
3
2
1
14)خانواده من پذیرای نظرات متفاوت اعضای خانواده نسبت به طرز زندگی بود .
5
4
3
2
1
15)والدینم مرا برای بیان صریح نظراتم تشویق می کردند .
5
4
3
2
1
16)غالبا مجبور بودم افکار و احساسهای سایر اعضای خانواده را حدس بزنم .
5
4
3
2
1
17)اعضای خانواده ام اکثرا نظرات و احساسهای مرا ندیده می گرفتند یا از آن ها انتقاد می کردند .
5
4
3
2
1
18)اعضای خانواده من بندرت مسوولیت رفتار خود را قبول می کردند .
5
4
3
2
1
19)در خانواده ام برای بیان نظراتم آزاد بودم .
5
4
3
2
1
20)ما هرگز درباره رنج مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان خانواده ،صحبت نمی کردیم.
5
4
3
2
1
21)بعضی اوقات درخانواده ام مجبور نبودم چیزی بگویم، اما احساس می کردم مرا درک می کنند .
5
4
3
2
1
22)جوِ خانواده من سرد و منفی بود .
5
4
3
2
1
23)اعضای خانواده ام نظرات یکدیگر را راحت می پذیرفتند .
5
4
3
2
1
24)درک سخنان و احساسهای سایر اعضای خانواده ام آسان بود .
5
4
3
2
1
25)وقتی یکی از دوستان خانواده با نقل مکان کردن از ما دور می شد،هرگز درباره احساس رنج خود از رفتن او گفتگو نمی کردیم .
5
4
3
2
1
26) من در خانواده یاد گرفتم که نسبت به دیگران بد گمان باشم .
5
4
3
2
1
27)احساسم این بود که در خانواده می توانم درباره هر چیزی صحبت کنم و هر اختلاف و کشمکشی را حل کنم .
5
4
3
2
1
28)بیان نظراتم در خانواده سخت و دشوار بود .
5
4
3
2
1
29)صرف غذا در در خانواده ما معمولا دوستانه و خوشایند بود .
5
4
3
2
1
30)در خانواده ما کسی به احساسات سایر اعضای خانواده اعتنایی نمی کرد .
5
4
3
2
1
31)ما معمولا در خانواده می توانستیم کشمکشها و اختلاف نظرات را حل کنیم .
5
4
3
2
1
32)در خانواده ما بیان بعضی از احساس ها مجاز نبود .
5
4
3
2
1
33)خانواده ما معتقد بود که سایر مردم معمولا از ما سوء استفاده می کنند .
5
4
3
2
1
34)بیان افکار و احساساتم در خانواده برایم سهل و آسان بود .
5
4
3
2
1
35)اعضای خانواده من معمولا نسبت به احساسات یکدیگر حساس بودند .
5
4
3
2
1
36)هر وقت آدمی کع برای ما مهم بود با نقل مکان از ما دور می شد، اعضای خانواده درباره احساس خود نسبت به جای خالی او صحبت می کردند .
5
4
3
2
1
37)والدینم با ما برای بیان نظراتی که مخالف نظرات آنها بود ، مخالفت می کردند .
5
4
3
2
1
38)اعضای خانواده من مسوولیت اعمال و رفتار خود را قبول می کردند .
5
4
3
2
1
39)خانواده من یک قانون نانوشته داشت و آن این بود که " احساسات خود را به زبان نیاورید" .
5
4
3
2
1
40)من خانواده ام را خانواده ای گرم و حمایت گر به خاطر می آورم .
5
4
3
2
1
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387