پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

1

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

جان بزرگی 1377

1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د –  کاملاً موافقم
2- یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.
الف – کاملاً نادرست است./ ب – تقریباً نادرست است./ ج- تقریباً درست است./ د- کاملاً درست است.
3- هدف از عبادات مذهبی تامین یک زندگی شاد و آرام است.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
4- برای من داشتن یک زندگی اختلاقی مهمتر از اعتقادات مذهبی است.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
5- اگرچه من فردی مذهبی هستم، اما اجازه نمی دهم که ملاحظات مذهبی در امور روزمره زندگی ام دخالت کنند.
الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.
6- مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
7- اگرچه من مذهبی هستم اما فکر می کنم چیزهای مهمتری نیز در زندگیم وجود دارند.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
8- من عمدتاً به این دلیل نماز می خوانم که به من آموزش داده اند نماز بخوانم.
الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.
9- من عمدتاً به این دلیل به مکان های مذهبی می روم که در چنین اماکنی از ملاقات افرادی که آنها را در آنجا می شناسم، لذت می برم.
الف – در مورد من کاملاً نادرست است./        ب – در مورد من تقریباً نادرست است./ ج- در مورد من تقریباً درست است./           د- در مورد من کاملاً درست است.
10- گاهی اوقات ضروری می بینم که به منظور حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی ام در اعتقادات مذهبی ام تجدیدنظر کنم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
11- من عمدتاً به خاطر کسب حمایت و آرامش نماز می خوانم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
12-مذهب همان کاری را می کند که عضویت من در گروه دوستان و آشنایان می کند. یعنی کمک می کند که زندگیم را متعادل و پایدار نگهدارم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
13- تلاش زیادی می کنم که مذهب را در تمام اعمال و رفتار زندگیم وارد کنم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
14- اغلب حضور خداوند را در زندگیم احساس می کنم.
الف – کاملاً نادرست است./ ب – تقریباً نادرست است./ ج- تقریباً درست است./ د- کاملاً درست است.
15- اعتقادات مذهبی من پشتوانه واقعی دیدگاه کلی من به زندگی هستند.
الف- کاملاً همینطور است./ ب- تقریباً همینطور است./ ج – تقریباً اینطور نیست./ د – مطلقاً اینطور نیست.
16- نمازهایی که در هنگام تنهایی می خوانم به همان اندازه که آنها را در جمع می خوانم برایم حس و معنا دارد.
الف – تقریباً همیشه/ ب – اغلب موارد/ ج – بعضی مواقع/ د – بندرت
17- اگر اتفاق غیرمنتظره ای برایم پیش بیاید به مسجد می روم.
الف – بیش از یکبار در هفته/ ب- حدوداً هفته ای یکبار/ ج – کمتر از یک بار در ماه/ د – کمتر از یکبار در سال
18- اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می دهم که:
1- به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم.
2- به گروهی که فعالیت های سیاسی انجام می دهند ملحق شوم.
الف – ترجیح می دهم که به گروه اول ملحق شوم.
ب – احتمالاً گروه اول را ترجیح خواهم داد.
ج – احتمالاً گروه دوم را ترجیح خواهم داد.
د – ترجیح می دهم که به گروه دوم ملحق شوم.
19- مذهب خاصه از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سوالات من درخصوص معنای زندگی پاسخ می دهد.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
20من پیرامون مذهبِ خودم مطالعات زیادی انجام می دهم.
الف – اغلب/ ب – معمولاً/ ج – بندرت/ د – هرگز
21- برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تامل و تفکر در مورد مذهب بکنم.
الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج - تقریباً موافقم/د – کاملاً موافقم
شرح سایت روان سنجی: 12 گویه نخست، جهت گیری مذهبی بیرونی و 9 گویه بعدی جهت گیری درونی را می سنجد.
اعتبار: آلفا کرونباخ 0.71
منبع
جان بزرگی، مسعود. بررسی اثربخشی روان درمانگری با و بدون جهت گیری مذهبی اسلامی بر اضطراب و تنیدگی. مجله روانشناسی، 1377 ؛ سال دوم، شماره 8.
جان بزرگی م. بررسی اثربخشی رواندرمانگری کوتاه مدت با و بدون جهتگیری مذهبی بر مهـار اضـطراب و تنیدگی. پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1.