پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

Industrial Unit Job stressors Scale

لطفا عبارت زیر را که درباره عوامل فشارزای شغلی هستند به دقت مطالعه کنید و با گزینه های زیر پاسخ دهید.

1) هرگز                  2) به ندرت                 3) گاهی اوقات                4) اغلب اوقات

1- عدم مشورت سرپرستان با کارکنان
2- مدیریت ضعیف برخی از مسئولان
3- اشکال در نظام طبقه بندی مشاغل
4- عدم توجه مسئولان نسبت به مشکلات شخصی و خانوادگی کارکنان
5- مشکلات مربوط به موقعیت جغرافیایی و محرومیت شهرستان محل خدمت
6- عدم تناسب فضای منزل واگذار شده با تعداد عائله افراد
7- عدم شناخت سرپرستان از سختی و مشکلات کارکنان
8- مشکلات مربوط به موقعیت جغرافیایی و محرومیت شهرستان محل خدمت
9- وجود گرمای بیش از حد در محیط کار
10- عدم توجه به ارتقا و پیشرفت به موقع بعضی از کارکنان
11- رفتار خشن و تحکم آمیز بعضی از مسئولان با زیردستان
12- تبعیض از سوی سرپرستان در خصوص مزایای زیر دستان
13- عدم توجه و احترام برخی از سرپرستان نسبت به زیردستان
14- توزیع غیر عادلانه امکانات رفاهی
15- ارزش گذاری کمتر از استحقاق بر کار افراد
16- پایین بودن سطح تحصیلات برخی از سرپرستان
17- عدم برنامه ریزی اساسی از سوی مدیریت برای آسایش کارکنان
18- ضعیف بودن وجدان کاری در بین عده ای از کارکنان
19- مشخص نبودن مسئولیت های کاری در بین عده ای ازکارکنان
20- عدم توزیع عادلانه مسئولیت ها بین کارکنان با توجه به سوابق شغلی و میزان تحصیلات و غیره
21- خرابی و قدیمی بودن ماشین آلات و نبودن قطعات یدکی مناسب برای آنها
22- کم تجربه بودن برخی از سرپرستان
23- خستگی ناشی از کار
24- عدم اعتقاد برخی از مسئولان به ابتکار، نو آوری و گسترش فن آوری
25- عدم وجود برنامه های ورزش صبحگاهی در محل کار
26- تبعیض قائل شدن بعضی از سرپرستان در بین کارکنان
27- پایین بودن سطح خدمات بهداشتی در محیط کار
28- نامناسب بودن محل سکونت کارکنان
29- عدم وجود تغذیه مناسب در محل کار
30- مشخص نبودن جایگاه فرد یا حرفه وی در سازمان
31- نداشتن خدمات رفاهی کافی
32- اعمال فشار کاری زیاد از سوی برخی از سرپرستان به خاطر منافع و پیشرفت خود
33- عدم توجه سرپرستان به درخواست های مرخصی ساعتی