پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس دنیا گرایی - مقیاس پنجم

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس دنیا گرایی - مقیاس پنجم

Mundane scale

لطفا حتی الامکان با دقت و صداقت به سوالات زیر پاسخ دهید. مطمئن باشید که پاسخ های شما منعکس کننده چیزی است که صادقانه انجام می دهید یا فکر می کنید، نه چیزی که احساس می کنید که باید انجام دهید یا فکر کنید. پاسخ های درست یا غلط وجود ندارد. تنوعی از موضوعات درباره هر آیتم وجود دارد.
[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من معمولا تنها چیزهای مورد نیازم را می خرم.
2. من دوست دارم مالک چیزی باشم که دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد.
3. برخی از موفقیت های در زندگی متضمن اندوختن دارایی های مادی است.
4. من به چیزهای مادی که مردم دیگر، دارند توجه نمی کنم.
5. چیزهایی که من دارم ، نشان می دهد که چقدر خوب دارم زندگی می کنم.
6. من تجملات زیاد در زندگیم را دوست دارم.
7. من نسبت به بیشتر افرادی که می شناسم ، اهمیت کمتری به مادیات می دهم.
8. اگر من مالک چیزهای خاصی بودم که ندارم، زندگیم بهتر می شد.
9. گاهی این واقعا مرا نگران می کند که نتوانم همه چیزهایی را که دوست دارم بخرم.
10. خرید چیزها به من بسیار فشار می آورد.
11. دارایی های من آن قدر برایم مهم نیستند.
12. من از خرج کردن پول برای چیزهایی که کاربردی ندارند لذت می برم.
13. من سعی می کنم زندگی ساده ای داشته باشم چون دارایی ها دغدغه آورند.
14. اگر من استطاعت مالی داشتم که چیزهای بیشتری بخرم، خوشحال تر می شدم.
15. من افرادی را که خانه، ماشین و لباس های گران قیمت دارند، تحسین می کنم.
16. من دارای تمام چیزهایی که ، واقعا به آنها برای لذت از زندگی نیاز دارم، هستم .
17. من تاکید زیادی بر چیزهای مادی که مردم به عنوان نشانه موفقیت دارند، نمی کنم.
18. اگر من مالک چیزهای بهتری بودم اصلا خوشحال تر نمی شدم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384