پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس باورها رابطه شخصی با خد

1

مقیاس باورها رابطه شخصی با خد
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

Beliefs about the Relationship with God

برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چون شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان شما خود را متعهد به انجام هرکدام از موارد زیر به عنوان کارکرد ایمان تان می دانید ؟
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که به عنوان یک مسیحی، چه مقدار باید آن ها را اعتقاد داشته باشید و یا خود را به آن متعهد می دانید ، پاسخ دهید . میزان موافقت خود را با مقیاس زیر مشخص کنید :
کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من باید در ایمانم با دیگران که مسیحی نیستند، سهیم شوم.
2. من بادی بیشتر وقتم را در گروه مسیحیان دیگر صرف کنم.
3. من باید دوستان یا آشنایانم را برای دیدن کلیسایم دعوت کنم.
4. من باید برای چیزهای خوب در زندگیم، خدا را شکر کنم.
5. من باید به طور منظم عبادت کنم.
6. من بید در مسائل مهم زندگیم هدایت الهی را جستجو کنم [ از خداوند راهنمایی بخواهم].
7. من باید انجیل را به طور منظم قرائت کنم.
8. من باید به طور مرتب در کلیسا حضور پیدا کنم.
9. من باید برای افرادی که از نظر عاطفی نیاز به کمک دارند، دعا کنم.
10. من باید برای گروه ها یا سازمان هایی که عضو آن ها هستم ( مانند کلیسایم، کشورمو مثل اینها) دعا کنم .
11. من باید برای مردمی که می دانم مسیحی نیستند دعا کنم.
12. من باید در گروه های انجیل خوانی شرکت کنم.
13. من باید داوطلبانه برای کمک به فعالیتهای کلیسا وقت بگذارم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد عمودی نگرش دین دار مسیحی در زمینه ارتباط با خداوند است .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.