پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

1

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

در زیر ، دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است . موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید .

1. صحبت کردن در مقابل یک گروه از افراد نا آشناهرگزهمیشه
2. صحبت کردن با یک آشنا به عنگام ایستادن در یک صف  
3. صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از دوستان  
4. صحبت کردن در یک گروه کوچک از افراد ناآشنا  
5. صحبت کردن با یک دوست به هنگام ایستادن در صف  
6. صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از آشنایان  
7. صحبت کردن با یک غریبه به هنگام ایستادن در یک صف  
8. صحبت کردن در مقابل یک گروه از دوستان  
9. صحبت کردن در یک گروه کوچک از آشنایان  
10. صحبت کردن در یک گردهمایی بزرگ از افراد نا آشنا  
11. صحبت کردن در یک گروه کوچک از دوستان  
12. صحبت کردن در مقابل یک گروه از اشنایان  
   
گنجی ، حمزه . ترزشیابی شخصیت . نشر ساوالان