پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III)

لطفا با استفاده از مقیاس زیر به سوال ها پاسخ دهید:
1)تقریبا هرگز      2)چند وقت یک بار              3)گاهی              4)اکثرا                  5)تقریبا همیشه

وضع خانواده شما در حال حاضر:

1)اعضای خانواده از یک دیگر کمک می گیرند.
2)از پیشنهاد های فرزندان برای حل مشکلات استفاده می شود.
3)ما دوستان یکدیگر را تایید می کنیم.
4)بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر می دهند.
5)ما دوست داریم کارها را به اتفاق اعضای خانواده خود انجام دهیم.
6)در خانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند.
7)اعضای خانواده ما نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی می کنند.
8)خانواده ما نحوه انجام شدن تکالیف خانوادگی را تغییر می دهد.
9)اعضای خانواده ما مایلند اوقات فراغت خود را باهم بگذرانند.
10)درخانواده ما ، والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو می کنند.
11)اعضای خانواده ما احسا نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند.
12)در خانواده ما تصمیم گیری با فرزندان است.
13)وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند، همه مشارکت می کنند.
14)درخانواده ما مقررات تغییر می کند.
15)برای ما، یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان است.
16)مسوولیت های خانه ما دست به دست می گردد.
17)اعضای خانواده ما برای تصمیم گیری های خود با سایر اعضا مشورت می کنند.
18)مشخص کردن رهبر خانواده ما دشوار است و
19) برای ما "باهم بودن" اعضای خانواده بسیار مهم است.
20)مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانه ما را چه کسی انجام می دهد.

آرزو دارید خانواده تان این طور باشد:

21)از اعضای خانواده کمک بگیریم.
22)از پشنهادهای فرزندان برای حل مشکلات استفاده شود.
23)دوستان یکدیگر را تایید کنیم.
24)بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر بدهند.
25)دوست داشته باشیم کارها را به اتفاق اعضای خانواده انجام بدهیم.
26)درخانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجلم دهند.
27)اعضای خانواده نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی کنند.
28)خانواده ما نحوه انجام یافتن تکالیف خانوادگی را تغییر دهد.
29)اعضای خانواده مایل باشند اوقات فذاغت خود را با یکدیگر بگذرانند.
30)والد(ین)و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو کنند.
31)اعضای خانواده احساس نزدیکی زیادی به یکدیگر داشته باشند.
32)درخانواده ما تصمیم گیری با فرزندان باشد.
33)وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند ، همه مشارکت کنند.
34)در خانواده ما مقررات تغییر کند.
35)برایمان یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان باشد.
36)مسوولیت های خانه ما دست به دست بگردد.
37)اعضای خانواده برای تصمیم گیری خود با سایر اعضا مشورت کنند.
38)مس دانستیم چه کسی رهبر خانواده ماست.
39)با هم بودن اعضای خانواده بسیار مهم باشد.
40)می توانستیم بگوییم هر یک از کارهای خانه را چه کسی انجام می دهد.