پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

1

توضیحات
نظرات کاربران

در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است ، هرکدام را که موافق هستید با علامت * مشخص کنید .

1- به نظر من این سازمان بهتر از سازمان های دیگر به کارکنان خود می رسد .  
2- اگر مجبور می شدم کار را از اول شروع کنم ، باز هم برای این سازمان کار می کردم .  
3- در این سازمان پارتی بازی وجود ندارد .  
4- در این سازمان ، به شرط آن که خودمان بخواهیم ، راه نرقی وجود ندارد .  
5- به پزشک سازمان به اندازه پزشک خانوادگی خود اطمینان دارم .  
6- این سازمان وقتی می گوید که می خواهد نظر کارکنان را در نظر بگیرد ، واقعا راست می گوید .  
7- نظام دستمزدهای این سازمان طوری است که کارگران و کارکنان وظیفه شناس را تشویق می کند.  
8- در مجموع این سازمان با ما همان طور رفتار می کند که ما برای آن کار می کنیم .  
9- مقررات این سازمان طوری است که حتی باید به خاطر یک خراش کوچک به پزشک مراجعه کرد .  
10- پیش بینی ها هر چه باشد ، مطمئن هستم حوادثی اتفاق خواهد افتاد .  
11- کارگران ، بیشتر از آن چه سازمان به آن ها می رید ، خود را وقف سازمان نمی کنند .  
12- سازمان ، به کارهای خیریه بیشتر علاقه نشان می دهد .  
13- رعایت مقررات ، به نحو خطرناک گسترش می یابد .  
14- در این سازمان ، فکر نمی کنم که با متقاضیان شغل مودبانه رفتار شود .  
15- بسیاری از توصیه های جالب، از جانب روسا نادیده گرفته می شود .  
16- رئیس من ، همه پست ها را به دوستان خود می دهد .  
17- سازمان به جای این که افراد شاغل را ارتقا دهد ، برای تصدی مشاغل بالا از خارج استخدام می کند .  
18- در این سازمان ، برای پیشرفت ، باید با افراد خاصی رابطه برقرار کرد .  
19- در بلند مدت ، این سازمان بر کارکنان سوار می شود .  
20- در این سازمان ، دستمزد به نحو وحشتناکی پایین است .  
21- در این سازمان، هر فرد درستکاری شکست می خورد .