پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس احساس کارآمدی معلم

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Hoy‚ W.K. & Woolfolk‚ A.E. (1993)

با گزینه های زیر به سوالات پاسخ دهید:
1)کاملاً مخالفم            2)مخالفم           3)تا حدودی مخالفم            4)تا حدودی موافقم           5)موافقم        6)کاملاً موافقم

1-میزان یادگیری دانش آموزان، در درجه اول به سابقۀ خانوادگی آنها بر می گردد.
2-اگر دانش آموزان در خانه انضباطی ندیده باشند، آنها احتمالاً هیچ انضباطی را نمی پذیرند.
3-زمانی که واقعاً سعی و تلاش می کنم، می توانم اغلب دانش آموزان مشکل دار را به راه بیاورم.
4-معلم در موفقیتی که می تواند به دست بیاورد بسیار محدود است، زیرا محیط خانه دانش آموز تاثیر زیادی در موفقیت او دارد.
5-اگر والدین مایل باشند که کار بیشتری برای بچه های آنها انجام دهم، من می توانم فعالیت بیشتری انجام دهم.
6-اگر یک دانش آموز نتواند مطالب درس قبل را به یاد بیاورد، من قادر خواهم بود که حافظه او را برای درس بعد تقویت کنم.
7-اگر یک دانش آموز در کلاس من شروع به سر و صدا و اذیت کند، من مطمئن هستم که سریع می توانم راهی برای تغییر رفتار او پیدا کنم.
8-اگر یکی از دانش آموزانم نتواند تکالیف کلاسی اش را انجام دهد، من قادر خواهم بود که میزان سختی و دشواری آن تکلیف را بررسی کنم.
9-اگر واقعاً سعی و تلاش کنم، می توانم سر سخت ترین و یا بی انگیزه ترین دانش آموزان را به راه بیاورم.
10-وقتی عملکرد یک دانش آموز پایین می آید، یک معلم واقعاً کاری نمی تواند انجام دهد، زیرا انگیزه و عملکرد دانش دانش آموز به محیط خانه او بر می گردد.
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
 
Teaching Efficacy (TE) and Personal Efficacy (PE)