پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)

1

روایی پایایی - دارد
تفسیر - دارد
تعداد سوالات - 21
تعداد صفحات - 4
فرمت فایل - Word | PDF
۵,۰۰۰ تومان
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS)

 

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، 1995 )مجموعه ای از سه مقیاس خود گزار ش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است .

کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی ، اضطراب و استرس است . برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند . از آنجا که این مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

 اعتبار و روایی مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

آنتونی و همکاران (1998) مقیاس مذکور را در مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ، اضطراب و تنیدگی بود . نتایج این مطالعه نشان داد که 68 درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی ، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 07/9 ،89/2،23/1وضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 ، 95/0 بود . همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه  آنتونی و همکاران (1998) حکی از ضریب همبستگی  48/0 میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ، ضریب همبستگی 53/0 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 53/0 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 28/0بین اضطراب و افسردگی بود . روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (1386) مورد برسی قرار گرفته است که اعتبارباز آزمایی را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 80/0 ، 76/0 و 77/0 و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 81/0 ، 74/0 و 78/0 گزارش نموده اند. در برسی روایی این مقیاس شیوه ی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت . مقدار عددی شاخص KMO  برابر با 9012/0 و نیز شاخص X2  در آزمون کرویت بارتلت برابر 93/3092 بود که در سطح 0001/0 معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای  انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت . بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم  با چرخش وایماکس بر روی گویه های پرسشنامه و با ملاک قرار دادن مقادیر ویژه  وشیب نمودار اسکری  سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از : افسردگی ، اضطراب و تنیدگی که در راستای     عامل های آزمون اصلی DASS می باشد.

نمره گذاری و تفسیر نمرات مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

هر یک از خرده مقیاس های DASS شامل 7 سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال های مربوط به آن به دست می آید ( جدول 1) . هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمی کند ) تا 3 ( کاملا در مورد من صدق می کند ) نمره گذاری می شود  از آنجا که  DASS-21 فرم کوتاه شده مقیاس اصلی (42 سوالی ) است ، نمره نهایی هر یک از این خرده مقیاس ها باید 2 برابر شود . سپس با مراجعه به جدول شماره 2 می توان شدت علایم را مشخص کرد ( لاویبوند و لاویبوند ، 1995) .

 

جدول 1- خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به آنها

        خرده مقیاس ها                 سوال ها
افسردگی21،17،16،13،10،5،3
اضطراب20،19،15،9،7،4،2
استرس18،14،12،11،8،6،1

 

جدول 2- شدت هر یک از خرده مقیاس های مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

شدتافسردگیاضطراباسترس
عادی9-07-014-0
خفیف13-109-818-15
متوسط20-1414-1025-19
شدید27-2119-1533-26
بسیار شدید282033
                           

آیتمهای مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)  

جملات زیر را به دقت بخوانید و با علامت  X  مشخص کنید که هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند.

توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . زمان زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

 

  

 

                               جملات

اصلاکممتوسطزیاد
1برایم مشکل است آرام بگیرم .    
2متوجه شده ام دهانم خشک می شود .    
3فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.    
4تنفس کردن برایم مشکل است .    
5برایم سخت است در انجام کار پیشقدم شوم .    
6به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم .    
7در بدنم احساس لرزش می کنم    
8احساس می کنم انرژی روانی زیادی مصرف می کنم .    
9نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ها دچار ترس شوم یا به کاراحمقانه ای دست بزنم.    
10احساس می کنم چیزی ندارم که منتظرش باشم .    
11خودم را پریشان و سردر گم احساس می کنم .    
12آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است .    
13احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم .    
14نسبت به هر چیزی که مرا از کار باز دارد بی تحمل و نابردبارم (صبر و تحمل ندارم ) .    
15احساس می کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم .    
16قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و شوق از خود نشان دهم .    
17احساس می کنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم .    
18فکر می کنم بسیار حساس و زود رنج هستم .    
19بدونه اینکه هیچ گونه فعالیت بدنی انجام دهم متوجه شده ام که قلبم غیر عادی کار می کند ( مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه ) .    
20بدن هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم .    
21احساس می کنم زندگی بی معنا است .    
 • روایی پایایی
  دارد
 • تفسیر
  دارد
 • تعداد سوالات
  21
 • تعداد صفحات
  4
 • فرمت فایل
  Word | PDF
 • حجم فایل
  134 KB
 • منبع
  دارد