پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اضطراب وجودی گود

1

توضیحات
نظرات کاربران

لارنس گود

یه سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:(توجه داشته باشید که به سوالات مطابق با احساسات خود پاسخ دهید)

1) صحیح                2) غلط

1- اغلب این احساس را دارم که زندگیم خیلی معنا ندارد یا اصلا بی معناست.
2- در اکثر مواقع ، نسبت به آن چه در اطراف من اتفاق می افتد ، بی تفاوت می شوم.
3- زندگی را اغلب دست و پا گیر و مملو از مبارزه طلبی تصور می کنم.
4- اغلب احساس می کنم که کارهای من ارزش کمی دارند.
5- اغلب این احساس به من دست می دهد که من فقط زنده ام نه این که وافعا زندگی می کنم.
6- به طور کلی ، معتقدم که بحث کردن با دیگران بی فایده است ، زیرا واقعا نمی فهمند.
7- احساس می کنم که زندگی ، بیشتر از دیگران امکانات در اختیار من می گذارد.
8- به نظر می رسد که فعالیت های روزانه من ، تا اندازه ای ، بی هدف هستند.
9- درکل وقتی به آینده می اندیشم ، احساس افسردگی می کنم.
10- کاری را که واقعا دوست داشتم ، هرگز از دست نداده ام.
11- آنچه احساس می کنم به نظر نمی رسد که برای دیگران معنا داشته باشد.
12- سیاست را نسبتا موضوع پوچی می دانم.
13- به نظر من ، تلاش برای متقاعد کردن مردم بی فایده است.
14- اغلب این احساس را دارم که کمتر امیدوارم.
15- به نظر من زندگی معنا دارد.
16- ارزشی که دیگران برای امور قائل می شوند من هرگز قائل نمی شوم.
17- به طورکلی ، احساس می کنم که هر اندازه هم تلاش بکنم به جایی نخواهم رسید.
18- بیشتر از دیگران معتقد هستم که زندگی معنا دارد.
19- به آن چه می خوانم یا مطالعه می کنیم ، اغلب خیلی علاقه نشان نمی دهم.
20- در گذشته من چیزی وجود ندارد که زحمت یادآوری کردن را داشته باشد.
21- احساس می کنم که زندگی من برای دیگران خیلی اهمیت ندارد.
22- همیشه چیزی وجود دارد که واقعا دوست داشته باشم ، آن را انجام می دهم.
23- احساس می کنم چیزهای کمی وجود دارد که ارزش دنبال کردن در بلند مدت را داشته باشد.
24- به نظر می رسد که زندگی من نسبتا بی معناست.
25- برای من دشوار است که واقعا چیزی را باور کنم.
26- تمام کسانی را که می شناسم ، تقریبا زندگی پوچی دارند.
27- به طور کلی ، آن چه انجام می دهم نسبتا بی معناست.
28- به طور کلی ، نمی دانم برای چه خلق شده ام.
29- در زندگی هدف مهمی ندارم.
30- تا اندازه ای زیادی ، خودم را در زندگی تنها احساس می کنم.
31- در وجود خود ، احساس مسوولیت نسبت به دیگران مشاهده نمی کنم.
32- به نظر خودم ، آدم تولید کننده ای هستم.