پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس(نسخه کودک)

1.00

اگر چه مردمان عادی تفاوتی میان استرس و اضطراب قایل نیستند و غالبا آنها را به صورت مترادف بکار می گیرند، اما در تعریف این دو را میتوان اینگونه از هم جد نمود. استرس را میتوان یک حالت و یا یک تجربه روانی و جسمانی خاصی تعریف نمود که گذرا و موقتی می باشد. 

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه اضطراب اسپنس

اگر چه مردمان عادی تفاوتی میان استرس و اضطراب قایل نیستند و غالبا آنها را به صورت مترادف بکار می گیرند، اما در تعریف این دو را میتوان اینگونه از هم جد نمود. استرس را میتوان یک حالت و یا یک تجربه روانی و جسمانی خاصی تعریف نمود که گذرا و موقتی می باشد. برای مثال دانشجویی که از ارایه کنفرانس دچار ترس می شود. و یا دانش آموزی که استرس امتحان دارد و یا فردی که در اولین برخورد با جنس مخالف دچار استرس می شود.

اما اضطراب همانند استرس دارای علایم مشابه جسمانی و روانی می باشد با این تفاوت که این علایم در فرد بصورت مزمن و پایدار در می آید. بنابراین می توان گفت اضطراب ماحصل استرس های مداومی است که فرد در طول زندگی آن را تجربه نموده است. برای مثال اگر چنانچه مثالهایی که در باره استرس گفته شد ادامه پیدا کند در طولانی مدت بصورت مزمن و بیمارگونه خود را نشان می دهد که می توان آن را اضطراب نامید.

تست اضطراب اسپنس
پرسشنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه کودکان از 45 عبارت تشکیل می شود که 38 عبارت آن نمره گذاری شده و شش عبارت آن که عبارت های پرسشی مثبت هستند ، محاسبه نمی شوند.

همچنین پرسشنامه اضطراب اسپنس (SCAS) دارای یک سوال باز است که کودک به طور تشریحی به آن پاسخ خواهد داد و برای سنین 8 تا 15 سال تهیه شده است.

پرسشنامه اضطراب اسپنس دارای زیر مقیاس هایی است که به شرح زیر می باشند.

1- هراس و ترس از فضای باز

این مقیاس در سوال های 13 – 21 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 37 – 39 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

2- اضطراب جدایی

این مقیاس در سوال های 5 – 8 – 12 – 15 – 16 – 44 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3- ترس از آسیب فیزیکی

این مقیاس در سوال های 2 – 18 – 23 – 25 – 33 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

4- ترس اجتماعی ( فوبی )

این مقیاس در سوال های 6 – 7 – 9 – 10 – 29 – 35 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

5- وسواس فکری – عملی

این مقیاس در سوال های 14 – 19 – 27 – 40 – 41 – 42 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

6- اضطراب عمومی

این مقیاس در سوال های 1 – 3 – 4 – 20 – 22 – 24 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)
Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004)
1.     من در مورد همه چیز نگرانم.
2.     از تاریکی می ترسم.
3.     وقتی مشکلی دارم در دلم احساس عجیبی پیدا می شود.
4.     من می ترسم.
5.     از تنها بودن در خانه می ترسم.
6.     زمانی که باید امتحان بدهم می ترسم.
7.     زمانی که مجبورم از توالت عمومی استفاده کنم می ترسم.
8.     هنگامی که از والدینم دور هستم نگران می شوم.
9.     من می ترسم جلوی مردم مسخره به نظر بیایم.
10.نگرانم که کار مدرسه ام را بد انجام دهم.
11.هم کلاسی هایم مرا دوست دارند.
12.نگرانم که برای یکی از اعضای خانواده ام اتفاق وحشتناکی بیفتد.
13.احساس می کنم که نمی توانم نفس بکشم بدون این که دلیلی وجود داشته باشد.
14.من مجبورم همه چیز را دائما کنترل کنم که درست انجام داده باشم. (مثلا چراغ را خاموش کنم.)
15.از تنها خوابیدن می ترسم.
16.من سختم است که صبح ها به مدرسه بروم چون اعصابم ناراحت است و می ترسم.
17.خوب ورزش می کنم.
18.از سگ می ترسم.
19.به نظر نمی رسد که بتوانم افکار بد و احمقانه را از سرم بیرون کنم.
20.هر موقع مشکلی داشته باشم، قلبم تند می زند.
21.ناگهان بدون دلیل می ترسم.
22.من نگرانم که اتفاق بدی برایم بیافتد [بیفتد].
23.از رفتن به دکتر یا دندانپزشک می ترسم.
24.هر موقع مشکلی داشته باشم، احساس می کنم خرد می شوم.
25.از مکان های مرتفع و آسانسور می ترسم.
26.من آدم خوبی هستم.
27.مجبورم فکرهای خاصی بکنم تا از اتفاق های بد جلوگیری بکنم. (مثل شمارش اعداد یا تکرار کلمات).
28.از مسافرت با ماشین، یا اتوبوس یا قطار می ترسم.
29.نگرانم که دیگران راجع به من چه فکری می کنند.
30.من از جاهای شلوغ می ترسم. ( مانند مراکز خرید، سینام، اتوبوس، زمین بازی)
31. احساس خوشحالی می کنم.
32. ناگهان بی دلیل می ترسم.
33.از حشراتی مثل سوسک می ترسم.
34.ناگهان بدون هیچ دلیلی احساس غش و سرگیجه می کنم.
35. از این که جلوی کلاس صحبت کنم می ترسم.
36. ناگهان بدون هیچ دلیلی قلبم شروع به تند زدن می کند.
37.نگرانم که ناگهان بترسم بدون آینکه دلیلی برای ترس وجود داشته باشد.
38.خودم را دوست دارم.
39.از این که در جاهای کوچک و بسته باشن می ترسم. (مثل تونل ها یا اتاق های کوچک)
40.مجبور هستم بعضی کارها را به طور تکراری انجام دهم( مثل شستن دستهایم یا تمیز کردن یا قراردادن چیزها به ترنیب خاص).
41.افکار یا تصاویر احمقانه در ذهنم مرا آزار می دهد.
42. باید بعضی کارها را دقیقا به شیوه ای درست انجام دهم تا اتفاق بدی نیافتد.
43.به کارها و موفقیت های مدرسه ام افتخار می کنم.
44. اگر مجبور شوم در طول شب از خانه دور باشم احساس ترس می کنم.
45.آیا چیز دیگری هست که واقعا شما از آن می ترسید؟ آری / خیر