پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اضطراب آشکار کودکان

1

توضیحات
نظرات کاربران

 Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS)
Reynolds and Richmond (1978)


1- تصمیم گیری برایم مشکل است.
2- وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی روند، ناراحت می شوم. [وقتی کارها به دلخواهم نباشد، عصبی می شوم]
3- به نظر میرسد که دیگران کارها را راحت تر از آنچه من می توانم، انجام می دهند [به نظر می رسد که دیگران کارهایشان را راحت تر از من انجام میدهند].
4- هر کسی را که می شناسم دوست دارم. [تمام کسانی را که می شناسم، دوست دارم. ]
5- خیلی از اوقات دچار تنگی نفس می شوم.[بیشتر وقتها، راحت نفس نمی کشم.]
6- بیشتر اوقات [وقتها،] نگران هستم.
7- من از بسیاری [خیلی] چیزها میترسم.
8- [من] همیشه مهربان هستم.
9- خیلی زود ناراحت [عصبانی] می شوم.
10- نگرانم از این که در آینده والدینم به من چه خواهند گفت. [نگران این هستم که پدر و مادرم به من چه خواهند گفت. ]
11- احساس میکنم که دیگران از راه و روش من در انجام کارها خوششان نمی آید. [احساس میکنم که دیگران از روش انجام کارهایم، خوششان نمی آید.]
12- همیشه رفتار خوبی با اطرافبانم دارم. [همیشه رفتارم خوب و پسندیده است.]
13- سب ها به سختی به خواب می روم. [شبها راحت نمی خوابم.]
14- نگرانم از این که مردم درباره ام چه فکر می کنند. [نگران این هستم که دیگران در مورد من چگونه فکر می کنند.]
15- حتی وقتی در جمع افراد هستم احساس تنهایی می کنم. [حتی موقعی که با دیگران هستم، احساس تنهایی می کنم.]
16- همیشه خوشحال هستم. [من همیشه آدم خوبی هستم.]
17- بیشتر اوقات در شکمم احساس درد می کنم. [من بیشتر وقتها دلشوره دارم.]
18- خیلی زود به من بر می خورد و ناراحت می شوم. [خیلی زود ناراحت می شوم.]
19- احساس می کنم دستهایم عرق می کنند. [دستهایم عرق میکنند.]
20- من همیشه خوش اخلاق هستم. [همیشه با دیگران خوش برخورد هستم.]
21- خیلی زیاد احساس خستگی می کنم. [بیشتر وقتها خسته هستم.]
22- در مورد آن چه قرار است اتفاق بیفتد، نگران هستم. [نگران این هستم که چه اتفاقی ممکن است نیفتد.]
23- بچه های [کودکان] دیگر خوشحالتر از من هستند.
24- همیشه حقیقت را می گویم.
5- [من] خوابهای بد میبینم.
26- وقتی [هر وقت کسی] از من ایراد می گیرند [می گیرد]، [خیلی زود] ناراحت و عصبانی می شوم.
27- احساس می کنم کسی به من خواهد گفت که کارها را نادرست انجام می دهم. احساس می کنم که یک نفر به من خواهد گفت که کارهایم را درست انجام نمی دهم.
28- من هرگز خشمگین [عصبانی] نمی شوم.
29- بعضی [گاهی] اوقات با حالت وحشت زده از خواب بیدار می شوم. [می پرم.]
30- وقتی می خواهم بخوابم نگران هستم. [شبها، وقتی که میخواهم بخوابم، نگرانی دارم.]
31- جمع کردن حواس روی تکالیف مدرسه برایم مشکل است. [به سختی می توانم فکرم را روی تکالیف مدرسهام متمرکز کنم.]
32- من هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم. [حرفهایی را که نباید بزنم، هرگز به زبان نمی آورم.]
33- در جایی که می نشینم خیلی تکان می خورم. [روی صندلی خود خیلی بیقرار و ناآرام هستم.]
34- [من آدمی] عصبی هستم.
35- خیلی ها با من مخالفند. [افراد زیادی با من مخالفت می کنند.]
36- هرگز دروغ نمی گویم.
37- بیشتر وقتها نگران هستم که اتفاق بدی برایم بیفتد. [می افتد.]