پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس عزت نفس ژاندا

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

چه احساسی در مورد خودتان دارید ؟ 40 سوال
این پرسشنامه برای بررسی احساس شما در مورد خودتان طراحی شده است و نباید آن را یک آزمون به شمار آورد. به همین دلیل هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند.سعی کنید به سوال ها جواب دقیق و درست بدهید.

پاسخ خود را با قرار دادن یکی از اعداد طیر در مقابل هر سوال مشخص کنید :
1)هرگز      2)به ندرت        3)کم       4)گاهی اوقات          5)معمولا         6)بیشتراوقات       7)همیشه


1- احساس می کنم اگر مردم من را واقعا بشناسند ، دوستم نخواهند داشت.
2 - احساس می کنم دیگران کارها را خیلی بهتر از من انجام می دهند.
3- احساس می کنم فردی جذاب هستم.
4- به توانایی خودم در مواجهه با دیگران اطمینان دارم.
5-احساس می کنم در کارهایی که انجام می دهم احتمالا با شکست مواجه خواهم شد.
6- احساس می کنم مردم واقعا دوست دارند با من صحبت کنند.
7- احساس می کنم فردی بسیار شایسته هستم.
8- وقتی با دیگران هستم ، حس می کنم از این که با آنها هستم خوشحال باشم.
9- احساس می کنم تاثیر خوبی بر دیگران می گذارم.
10- اطمینان دارم که اگر بخواهم می توانم روابط جدیدی را شروع کنم.
11- احساس می کنم زشت هستم.
12- احساس می کنم خسته هستم.
13- وقتی با افراد غریبه هستم بسیار نگران می شوم.
14- به توانایی خودم در یادگیری چیزهای جدید اطمینان دارم.
15- در مورد خودم احساس خوبی دارم.
16- از خودم خجالت می کشم.
17- خودم را پایین تر از دیگران می دانم.
18- احساس می کنم دوستانم مرا فرد جالبی می دانند.
19- فکر می کنم فرد شوخ طبعی هستم.
20- از خودم عصبانی می شوم.
21- در ملاقات با افراد جدید راحت هستم.
22- احساس می کنم دیگران باهوش تر از من هستند.
23- خودم را دوست ندارم.
24- به توانایی خودم در کنار آمدن با موقعیت های دشوار اطمینان دارم.
25- احساس می کنم خیلی دوست داشتنی نیستم.
26- دوستانم ارزش زیادی برایم قائلند.
27- می ترسم دیگران فکر کنند اجمق هستم.
28- احساس می کنم آدم خوبی هستم.
29- احساس می کنم می توانم در مدیریت خوب روی خودم حساب کنم.
30- وقتی با دیگران هستم ، آرزو می کنم کاش می توانستم آنها را ترک کنم.
31- از این که ایده هایم را برای دیگران بازگو کنم ، خجالت می کشم.
32- فکر می کنم فردی دوست داشتنی هستم.
33- احساس می کنم اگر بیشتر می توانستم شبیه دیگران باشم ، احساس بهتری در مورد خودم داشتم.
34- احساس می کنم بیش از دیگران تحقیر می شوم.
35- احساس می کنم مردم مرا دوست ندارند.
36- احساس می کنم وقتی دیگران با من هستند به آنها خوش می گذرد.
37- مطمئن هستم دست به هر کاری بزنم ، آن را به خوبی انجام می دهم.
38- به قابلیت های دیگران بیشتر اعتماد دارم تا توانایی های خودم.
39- احساس می کنم که چیزهار ار با هم قاطی می کنم.
40- آرزو می کنم کاش فرد دیگری بودم .