پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس عوامل فقیر - مقیاس هشتم

1

مقیاس عوامل فقیر - مقیاس هشتم
توضیحات
نظرات کاربران

مقیاس عوامل فقیر - مقیاس هشتم

Causes of poverty – scale

لطفا هر یک از عبارات زیر را که در این مقیاس آمده، رتبه یندی کنید.
1. یک دولت فدرال که به گرفتاری نیازمندان حساس نیست.
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

2. عدم تلاش و تنبلی فقرا
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

3. متولد شدن با ضریب هوشی پایین
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

4. وجود بی قیدی اخلاقی در بین فقرا
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

5. اخذ امتیازات توسط پروتمندان
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

6. میراث بردن ثروت از خویشاوندان
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

7. قضاوت نادرست و تبعیض در پرداخت مزد
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

8. نداشتن حق " ارتباطات" برای کمک گرفتن در کاریابی
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

9. ناتوانی صنعت جهت ایجاد شغل
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

10. تلاش نکردن در جهت خود شکوفایی
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

11. عدم صرفه جویی و مدیریت مناسب پول
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

12. فقدان انگیزه برای ایجاد رفاه
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

13. اجبار در ورود به مدارس بد
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

14. اعتیاد به الکل و مواد مخدر
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

15. فقیر متولد شدن
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

16. انواع مشاغلی که فقرا می توانند داشته باشند، اغلب مزد پایینی دارد. [ مزد پایین در اغلب مشاغل فقرا].
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

17. پیش داوری و تبعیض در ترفیع و دستمزدها
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.

18. فروپاشی خانواده هسته ای
اصلا دلیل فقر نیست.
دلیل فقر نیست.
نظری ندارم
دلیل فقر است .
مهمترین دلیل فقر است.


استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
مطالب داخل [ ] از این پایگاه است.
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد افقی نگرش دین دار مسیحی در زمینه گفتار/ کردار توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
عبارات نیازمند ویرایش هستند.