پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس اعتماد بین شخصی( زنان)

1

توضیحات
نظرات کاربران
(The Specific Interpersonal Trust Scale(Women
Cinthia Johnson-George & Walter Swap

چقدر قابل اعتماد هستید؟ 
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخصی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید.

توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است.

1) کاملا مخالفم     2) مخالفم     3) تقریبا مخالفم     4) کمی مخالفم    5) نظری ندارم   6) کمی موافقم     7) تقریبا موافقم    8) موافقم     9) کاملا موافقم

1- اگر زخمی شوم یا آسیبی ببینم ، اطمینان دارم که "......." بهترین کارها را برایم انجام خواهد داد .
2- اگر "......." چیز با ارزشی از من قرض بگیرد و آن را بشکند ، او حاضر خواهد بود که پول تعمیر آن را برایم بپردازد .
3- اگر ساعت زنگ دار من بشکند و از "......." بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند ، می توانم روی تماس او حساب کنم .
4- اگر "......." بپذیرد که وقتی که من در خانه نیستم ، به حیوان خانگی ام غذا بدهد ، در مورد مواظبت از حیوان خانگی ام هیچ نگرانی نخواهم داشت .
5- اگر "......." به من قول بدهد که کاری برایم انجام انجام دهد ، به قول خود عمل می کند .
6- اگر قرار باشد که "......." مرا با اتومبیل به جایی برساند و به موقع نیاید ، حدس می زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد .
7- من حاضرم تقریبا هر مبلغ پول به "......." قرض بدهم ، زیرا او هر وقت که بتواند آن را به من برمی گرداند .
8- اگر "......." نتواند طبق قراری که با هم گذاشته بودیم ، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده ، حرف او را باور می کنم .
9- می توانم به راحتی با "......." صحبت کنم و می دانم که "......." دوست دارد به حرفم گوش دهد .
10- "......." هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی کند .
11- اگر "......." بداند که چه چیزهایی احساسات مرا جریحه دار می کند ، هرگز نگران آن نخواهم بود که او آن ها را علیه من به کار گیرد.
12- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش بدهد .
13- معتقدم که "......." حقیقت را می گوید .