پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

خودآزمایی تست احساس جویی

1

توضیحات
نظرات کاربران

 

خودآزمایی و آشنایی با تست احساس جویی

مقیاس احساس خواهی ، زاکرمن

در هر جفت از جملات زیر جمله ای را انتخاب کنید که بیشتر از جمله دیگر با آن موافقید، و دور حرف کنار آن خط بکشید.

1-

الف . گاهی اوقات دوست دارم کارهایی انجام دهم که کمی ترسناکند.

ب . یک آدم عاقل از فعالیت هایی که خطرناکند اجتناب می کند.

2-

الف. ترجیح می دهم در جایی که کاملا آن را نمی شناسم راهنما داشته باشم.

ب. دوست دارم شهری بیگانه یا بخشی ناآشنا از شهر خودم را به تنهایی سیاحت کنم ، حتی اگر بدانم که گم می شوم.

3-

الف. مایلم افرادی را ملاقات کنم که از لحاظ فیزیکی افراد هیجان انگیزی هستند.

ب. مایلم افرادی را ملاقات کنم که آنان نیز همان ارزشهای مرا دارا هستند.

4-

الف. هرگز نخواهم خواست که با چتر نجات یا بدون چتر نجات از یک هواپیما به بیرون بپرم.

ب. دوست دارم پریدن با چتر نجات را امتحان کنم.

5-

الف. دوست دارم غذاهایی را که قبلا هرگز طعم آن را نچشیده ام امتحان کنم.

ب. غذاهایی را سفارش می دهم که با آنها آشنایم، طوری که از نومیدی و نامطبوعی اجتناب کنم.

6-

الف. فکر می کنم از اسکی کردن با سرعت در سراشیب یک کوه بلند احساس لذت خواهم کرد.

ب. اسکی کردن با سرعت در سراشیب یک کوه بلند راه خوبی است تا کار به چوب زیر بغل بکشد.

7-

الف. جوهر هنر خوب در وضوح آن، تقارن شکل ، و هماهنگی رنگهاست.

ب. من اغلب در "برخورد" رنگها و اشکال نامنظم نقاشی مدرن زیبایی می بینم.

 

ماده آزمونهایی که هم اکنون کامل کردید از مقیاس "احساس جویی" ، فرم شماره 5 (زوکرمن، آیسنک . آیسنک ، 1987) اقتباس شده است. این وسیله برای اندازه گیری چند جنبه از احساس جویی به منزله یک گرایش شخصیتی تهیه شده است.

اکنون نمره هایتان را جمع ببندید. اگر برای ماده آزمونهای 1 و 3 و 5 و 7 پاسخ الف را انتخاب کرده اید ، کنار آن ماده آزمون عدد "1" را بنویسید. اگر پاسخ "ب" را انتخاب کرده اید کنار آن عدد صفر بگذارید. اگر پاسخ "ب" را برای ماده آزمون های 2 و 4 و 6 و 8 و 9 انتخاب کرده اید، کنار آن عدد "1" بنویسید.

بعد از این کار ، اعداد کنار ماده آزمونهای 1 و 4 و 7 و اعداد کنار ماده آزمون های 2 و 5 و8 و نیز اعداد کنار ماده آزمونهای 3 و 6 و 9 را به طور جداگانه با هم جمع ببندید.

اولین مجموعه امتیازهایی که حساب کردید (ماده آزمون های 1 و 4 و 7) منعکس کننده گرایش شما به "هیجان و ماجرا جویی" است.

جمع دمی که محاسبه کرده اید ( 2 و 5 و 8) گرایش شما را به تجربه جویی منعکس می کند.

سومین مجموعه ای که محاسبه کردید، گرایش شما به سمت "بازداری زدایی" منعکس می کند.

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : این آزمون آموزشی در کتاب منبع نیز دارای ماده های 8 و 9 نیست . برای مشاهده آزمون "احساس خواهی " می توانید آن را در بخش : شناخت خود / شناخت خود 3 بیابید.