پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

گرایشهای اجتماعی مطلوب

گرایشهای اجتماعی مطلوب

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده

گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده PTM-R

محمد باقر کجباف، ایلناز سجادیان، ابوالقاسم نوری. 1389
 
1-     وقتی مردم به من نگاه می کنند بهتر می توانم به آنها کمک کنم.
2-      وقتی به کسی که خیلی ناراحت است، آرامش می دهم احساس خوبی به من دست می دهد.
3-     هنگامی که مردم دور و بر من هستند برای من کمک به آنهایی که نیازمندتر هستند راحت تر است.
4-     فکر می کنم یکی از بهترین چیزها راجع به کمک کردن به دیگران این است که آدم خوبی به نظر برسم.
5-     من از کمک کردن به مردم در مقابل دیگر ان شانه خالی می کنم.
6-     تمایل دارم به مردمی که در یک بحران یا نیاز واقعی هستند کمک کنم.
7-     هنگامی که مردم از من تقاضای کمک می کنند، درنگ نمی کنم
8-     ترجیح می دهم بدون اینکهکسی مرا بشناسد، پول اهداء کنم.
9-      تمایل دارم به مردمی کمک کنم که آسیب بدی دیده اند.
10-معتقدم وقتی سود زیادی به دست آورده ام، بهترین کار هدیه کردن پول و کالا می باشد.
11-تمایل دارم هنگامی بهنیازمندان کمک کنم که آنهاکسی را که کمکشان کردهنشناسند.
12-تمایل دارم به دیگران کمک کنم، خصوصاً وقتی که آنها واقعاً هیجان زده اند.
13-موقعی که در حال کمک به دیگران هستم اگر مرا تماشا کنند بهتر کار می کنم.
14-کمک به دیگران هنگامی که در موقعیت بدی هستند برای من کار آسانی است.
15-بیشتر وقتها زمانی به مردم کمک می کنم که آنها مرا نشناسند.
16-معتقدم به خاطر زمان و انر ژی که برای ارائه خدمات داوطلبانه صرف می کنم، بایستی پاداشهای بیشتری دریافت کنم.
17-زمانی که موقعیت بسیار هیجانی است درخواست کمک دیگران را بهتر پاسخگو هستم.
18-من هرگز افرادی را که خواستار کمک من باشند منتظر نمی گذارم.
19-فکر می کنم کمک به دیگران، بدون اینکه آنها مرا بشناسند بهترین موقعیت است.
20-یکی از بهترین چیزها راجع به نیکوکاری این است که از نظر خودم خوب به نظر برسم.
21-موقعیتهای عاطفی موجب می شود که من بخواهم به دیگران در نیازشان کمک کنم.
22-من اغلب بدون اینکه کسی مرا بشناسد، کمک می کنم چون احساس خوبی به من دست می دهد.
23-احساس می کنم که اگر من به کسی کمک کردم، او هم بایستی در آینده به من کمک کند.
24-من اغلب کمک می کنم حتی اگر اینطور به نظر برسد که هیچ چیزی از این کمک عایدم نمی شود.
25-من معمولاً به دیگران زمانی کمک می کنم که بسیار ناراحت هستند.
 شرح سایت روان سنجی: علیرضا عظیم پور، عبدالکاظم نیسی، منیژه شهنی ییلاق و نسرین ارشدی نیز نسخه 23 گویه ای این ابزار را مورد مطالعه قرار داده اند.
اعتبار نسخه کارلو و همکاران: آلفا کرونباخ: رفتارهای اجتماعی مطلوب 0.78، رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) 0.85 ، رفتارهای اجتماعی در موقعیت بحرانی و اضطراری 0.63، رفتارهای مطلوب هیجانی 0.75، رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز 0.80، رفتارهای اجتماعی نوع دوستانه 0.74
اعتبار نسخه ایرانی : در گزارش کجباف و همکاران  آلفا کرونباخ 0.86، اسپیرمن براون 0.80 و گاتمن 0.8
در نسخه عظیم پور و همکاران؛ هماهنگی درونی خرده مقیاس ها: عمومی 0.717، هیجان 0.689، نوع دوستی 0.586، شرایط دشوار 0.696، شرایط مطلوب 0.771، گمنامی 0.865 و برای کل ابزار 0.643
چگونگی دستیابی
این ابزار در صفحه 112- 113 " بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان" در نشانی زیر در دسترس است.
نمره گذاری
پنج درجه ای کاملاً مرا توصیف می کند = 5 و اصلاً مرا توصیف نمی کند =1
منبع
کجباف،محمد باقر. سجادیان، ایلناز و نوری، ابوالقاسم. 1389. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم ‐ شماره پیاپی ( 38 ) ‐ شماره دوم : 101-118
Carlo‚ G.‚& Randall‚ B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors Study. National Opinion Research Center‚ University of Chicago. 29-Smith‚ T.W. (2006). Altruism and Empathy in America: Trends and Correlates. National Opinion Research Center‚ University of Chicago‚ pp.1-48.
Azimpour A.‚ Neasi A.‚ Shehni-Yailagh M.‚ and Arshadi N. 2012. Validation of “Prosocial Tendencies Measure” in Iranian University Students. Journal of Life Science and Biomedicine. 2(2): 34-42.