پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

ارزیابی درخودماندگی در کودکان

1

ارزیابی درخودماندگی در کودکان
توضیحات
نظرات کاربران

ارزیابی درخودماندگی در کودکان

Checklist for Autism in Toddlers
 (CHAT) چک لیست ارزیابی درخودماندگی درکودکان نوپا
© S. Baron-Cohen‚ S. Wheelwright‚ A. Cox‚ G. Baird‚ T. ch‎arman‚ J. Swettenham‚ A. Drew and P.
Doehring‚ 2000
Persian translation: Marjan Saeb‚ Mohsen Anvari 2008
 ترجمه به فارسی: مرجان صائب،محسن انوری  1378
این چک لیست،تنهابه منظوراستفاده پزشکان ومتخصصین مراکزبهداشت برای ارزیابی درخودماندگی درکودکان زیر 18 ماه طراحی گشته است.
نام کودک ...................... تاریخ تولد ........................ سن ...................................
آدرس ...................................................................... شماره تلفن .......................
بخش الف: پرسش ازوالدین
1.     آیاهنگامی که کودکتان رادرهوا تاب می دهید ویا او را روی زانویتان بالا و پایین می اندازید،ازاین کارلذت می برد؟ بلی خیر
2.     آیاکودکش ما،به بچه های دیگرتوجه وعلاقه ای نشان می دهد؟ بلی خیر
3.     آیا کودک شما،بالارفتن از چیزهایی مثل پله [یامبل وصندلی] رادوست دارد؟ بلی خیر
4.     آیاکودک شما از دالی موشه یا قایم موشک بازی کردن لذت می برد؟ بلی خیر
5.     آیاکودک شما هیچگاه دربازیهایش چیزی را وانمود می کند؟به عنوان مثال این که با استفاده ازقوری وفنجان اسباب بازی ،وانمود کند که داردچای می ریزد. بلی خیر
6.     آیاکودک شماهیچگاه از انگشت نشانه (سبابه)  اش به منظوراشاره به چیزی که طالب آن است،استفاده می نماید؟ بلی خیر
7.     آیاکودک شماهیچگاه ازانگشت نشانه اش به منظور اشاره به چیزی که توجه و علاقه اش به آن جلب شده است،استفاده می کند؟ بلی خیر
8.     آیاکودک شما با اسباب بازیهای کوچکی مثل ماشین یا لِگو،به نحوی متعارف بازی می کند یا فقط اسباب بازیها رابه دهان می برد،با آنها ور می رود و پرتشان میکند؟ بلی خیر
9.     آیا هیچگاه پیش می آیدکه کودک اشیایی رانزد شما بیاورد تاچیزی را در آنها به شما نشان دهد؟ بلی خیر
بخش ب: مشاهدات پزشک یا متخصصین مراکزبهداشت
1.     آیاکودک درطول جلسه [ارزیابی]،باشما ارتباط چشمی برقرارمی کند؟ بلی خیر
2.     *سعی کنید ابتداتوجه کودک راجلب نمایید؛ سپس به شیئی جالب که درنقطه ی دیگری از اتاق قرار گرفته است اشاره کنید و بگویید "وای ! نگاهکن! یک" .... اونجاست ( اسم اسباب بازی را بگویی)". به صورت کودک نگاه کنید. آیابه نقطه ای که به آن اشاره می کنید نگاه می کند؟ بلی خیر
3.     **سعی کنید ابتدا توجه کودک را جلب نمایید؛ سپس یک فنجان وقوری اسباب بازی کوچک به او بدهید و بگویید " می تونی یه فنجون چای درست کنی؟" . آیا کودک وانمود به ریختن چای ونوشیدن آن می کند؟ بلی خیر
4.     به کودک بگویید "چراغ کجاست ؟" یا "چراغ را به من نشان بده ". آیاکودکبا انگشت نشانه اش به چراغ اشاره می کند؟ بلی خیر
5.     آیاکودک می تواند با لگو،برج بسازد؟ (اگرمیتواند،با چه تعداد لگو این کار را انجاممیدهد؟
(تعدادلگوها ..... )