پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

بهداشت زندگی منبع استرس

1

توضیحات
نظرات کاربران

آیا بهداشت زندگی شما منبع استرس است؟   به سوالات زیر با "بله" یا "خیر" جواب دهید.

1-آیا به اندازه کافی می خوابید.
2-آیا ساعات خواب شما مرتب است.
3-آیا بر اثر سروصدا ناراحت هستید.
4-آیا به طور مورتب ورزش می کنید یا فعالیت بدنی دارید(سه ساعت در هفته)؟
5-آیا به طور مرتب پیاده روی می کنید.
6-آیا هر روز بیشتر از یک پاکت سیگار می کشید.
7-آیا هر روز بین 10 تا 20 عدد سیگار می کشید.
8-آیا آنقدر غذا می خورید که احساس ناراحتی می کنید؟
9-آیا خود را آدم پرخور می دانید.
10-آیا هر روز بیش از ده لیوان چای می خورید؟
11-آیا معمولا غذای پر حجم می خورید؟
12-آیا هر روز کمتر از یک لیوان آب می خورید؟
13-آیا به نظر خودتان، رژیم غذایی شما نامتعادل است.
14-آیا به رغم ناسازگار بودن برخی غذا ها ، بازهم برای خوردن آن ها اصرار می ورزید؟
15-آیا در محیط الوده زندگی می کنید.
16-آیا به طور مرتب استراحت می کنید.
17-آیا در منطقه پر جمعیت زندگی می کنید.