پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

استرس شغلی

1

توضیحات
نظرات کاربران
Job Related Tension Index (JRTI)
Kahn et al.‚ 1964
به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1)کاملاً مخالفم          2)مخالفم                  3)کمی مخالفم              4)کمی موافقم           5)موافقم            6)کاملاً موافقم

1-نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند.
2-احساس می کنم حجم کارم آنقدر زیاد است که امکان ندارد آنرا در یک روز کاری به پایان برسانم.
3-فکر می کنم حجم انجام کاری که باید انجام شود، با انجام صحیح آن کار در تضاد است. (کمیت در تضاد با کیفیت است)
4-احساس می کنم در قبال مسئولیتی که به من محول شده، از اقتدار و اختیارات کمی برخوردارم.
5-کارم به گونه ای است که تصمیمات من بر روی زندگی اشخاص تاثیر می گذارد.
6-فکر می کنم قادر نیستم که خواسته های متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.
7-احساس می کنم کاری را که باید انجام دهم، بر خلاف معیارهای شخصی ام هست.
8-حقیقت این است که نمی توانم اطلاعات مورد نیاز برای انجام کارم را بدست بیاورم.
9-احساس می کنم کارم با زندگی خانوادگی ام در تضاد است.
10-در مورد حوزۀ کاری ام نامطمئن ام، ولی در مورد کاری که انجام می دهم، مسئولیت دارم.
11-احساس می کنم قادر به تاثیرگذاری بر تصمیمات سرپرست مستقیمم و اقداماتی که مرا تحت تاثیر قرار می دهد، نیستم.
12-در مورد فرصت های پیشرفت و ارتقاء های کاری ام، بی اطلاع هستم.
13-نمی دانم همکارانم چه انتظاراتی از من در سر کار دارند.
14-احساس می کنم به طور کامل از صلاحیت های لازم برای انجام کارها، برخوردار نیستم.
15-احساس می کنم همکارانم مرا دوست ندارند و مورد پذیرش آنها نیستم.