پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

ادراک از مدیریت

ادراک از مدیریت

1.00

پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است .

توضیحات
نظرات کاربران
باسمه تعالی
همکار ارجمند
سلام علیکم ، پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید .
در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود دارد . اما نکته در غالب بودن ویژگی است .
وضعیت مطلوب : بیانگر ویژگیهای مطلوب برای یک مدیر نمونه است . آن ویژگی غالبی که شما انتظار دارید و می خواهید مدیر داشته باشد .
وضعیت موجود : بیانگر وضع فعلی مدیریت در محیط کار شماست . آن ویژگی غالبی که مدیر شما دارد .
از شما درخواست می شود به دو وضعیت یاد شده حسب تعریف زیر نمره ای بین 0 تا پنج بدهید .
همان طور که ملاحظه می فرمایید برای هر ویژگی دو وضعیت مطلوب و موجود پنج گزینه : (0)= هیچ ، (1)= خیلی کم ، (2)= کم ، (3)= تا حدی ، (4)= زیاد و (5)= خیلی زیاد پیش بینی شده که درخواست می شود با علامت × نظر خود را مشخص فرمایید.
مشخصات عمومی :
مرد □ زن □            مدرک تحصیلی : دیپلم □   فوق دیپلم □   لیسانس □   فوق لیسانس و بالاتر □
تجربه کار در محیط های اداری . . . سال . . . ماه           تجربه کار . . . سال . . . ماه
تجربه همکاری با مدیریت فعلی . . . سال . . . ماه
مدیر مورد نظر شما : مدیر ارشد  مدیر میانی  مدیر مستقیم  نظام مدیریتی 
لطفا" به همه موارد پاسخ دهید و هردو وضعیت را مشخص فرمایید . قبلا از همراهی شما تشکر می شود .
وضعیت مطلوب
بیانگر مدیر نمونه (ویژگی غالب)
ویژگی
وضعیت موجود
بیانگروضع فعلی( ویژگی غالب)
5
4
3
2
1
0
1.       حضور به موقع
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
2.       برقراری ارتباط صمیمی با کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
3.       پافشاری بر تصمیم نادرست
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
4.       سهولت دسترسی به مدیر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5.       استقبال از افکار نو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
6.       خشک و مقرراتی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
7.       سختگیر در کارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
8.       توجه به نیاز های آموزشی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
9.       تلاش برای افزایش رضایت شغلی کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
10.      مداخله در اختلاف کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
11.      اعتماد به کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
12.      مسوولیت پذیر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
13.      رعایت عدالت و انصاف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
14.      تقویت روحیه همکاری در محیط کار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
15.      جلب اعتماد کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
16.      توانایی علمی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
17.      توانایی جسمی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
18.      لحن آرام و ملایم
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
19.      بی توجه به مشکلات کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
20.      توجه به منافع شخصی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
21.      اخذ تصمیم های نادرست
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
22.      انتساب تلاش دیگران به خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
23.      باور داشتن کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
24.      جلب احترام کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
25.      داشتن درک متقابل
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
26.      امتیاز دادن به آشنایان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
27.      رعایت دقیق ضوابط
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
28.      توجه به رابطه و پارتی بازی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
29.      توجه به تملق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
30.      توجه به سخن چینی و غیبت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
31.      خودرای ( دیکتاتور)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
32.      قدرت و قاطعیت در تصمیم گیری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
33.      تردید در تصمیم گیری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
34.      نشان دادن عکس العمل متناسب با موقعیت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
35.      خوب گوش دادن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
36.      پرحرفی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
37.      توجه به نظرات کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
38.      الگو و سرمشق بودن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
39.      جلب مشارکت کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
40.      مشورت با کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
41.      مشورت با گروهی خاص
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
42.      حساسیت به سلسله مراتب اداری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
43.      حمایت بی دلیل از سلسله مراتب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
44.      سعه صدر در برخورد تند کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
45.      لجباز و یکدنده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
46.      پذیرش اشتباه خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
47.      ضعف در مقابل مقامهای بالاتر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
48.      پذیرش حرف حق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
49.      تلاش برای رفع اشتباه خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
50.      مغرور بودن به مقام خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
51.      دادن وعده زیاد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
52.      عمل به وعده ها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
53.      طرح مشکلات باصداقت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
54.      حمایت و پشتیبانی از کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
55.      ملاک قرار دادن تجربه و تخصص برای پست ها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
56.      به کارگیری افراد قوی و توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
57.      رعایت انطباق پست سازمانی و نیروی انسانی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
58.      تقویت پشتکار، جدیت و پیگیری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
59.      ارتباط محبت آمیز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
60.      دادن بازخورد سریع و صحیح
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
61.      مراعات حرمت انسانی کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
62.      اعطای پاداش بر اساس عملکرد و شایستگی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
63.      تشویق و حمایت از نوآوری و خلاقیت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
64.      برقراری نظم
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
65.      استفاده شخصی از امکانات دولتی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
66.      مسلط و آشنا با کار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
67.      دقت و توجه به گزارشهای اداری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
68.      تلاش برای رفع مشکلات کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
69.      آشنا با وظایف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
70.      برنامه ریز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
71.      دارای هدف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
72.      اهل مطالعه و افزایش معلومات خود
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
73.      انجام به موقع کارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
74.      پیگیر و دقیق
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
75.      ارجاع درست و صحیح کارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
76.      بهره گیری از فن آوری (تکنولوژی)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
77.      پشیبانی و حمایت از مجری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
78.      توجه بیشتر بر کیفیت تا کمیت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
79.      اجرای کارهای ظاهری و نمایشی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
80.      ترغیب کارکنان برای خوب انجام دادن کارمفید
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
81.      به کارگیری تنبیه در مقابل اشتباهها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
82.      انتقاد پذیر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
83.      ایجاد هماهنگی در کارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
84.      مطلع ساختن کارکنان از اهداف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
85.      داشتن حضور فیزیکی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
86.      کنترل و پیگیری مستقیم پیشرفت کارها
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
87.      خشک و نظر تنگ
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
88.      پرخاشگر و عیبجو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
89.      ایرادگیر و غرغرو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
90.      ایجاد دوباره کاری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
91.      شجاع در تغییر عقیده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
92.      توجه به نظرات دیگران در برنامه ریزی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
93.      خود را برتر انگاشتن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
94.      تصمیم گیری حسب مطالعه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
95.      تصمیم گیری حسب سلیقه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
96.      خوشیبین
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
97.      کمال گرا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
98.      واگذاری اخذ تصمیم به گروههای کاری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
99.      واگذاری حل مشکل به گذشت زمان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
100.    توجه به امور زیر بنایی در حل مسائل
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
101.    توجه به علل پدید آمدن مساله ( مسائل)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
102.    مداخله غیر ضروری در امورتفویضی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
103.    بزرگ جلوه دادن مسائل جزیی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
104.    قطع کردن صحبت مخاطب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
105.    ارائه جوابهای سربالا یا دوپهلو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
106.    حیله گر و مکار
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
107.    غالب بودن برقراری ارتباط گفتاری با کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
108.    غالب بودن برقراری ارتباط نوشتاری با کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
109.    به کارگیری حرکات دست و صورت هنگام صحبت
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
110.    آراستگی ظاهری
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
111.    تلاش برای حفظ نیروهای توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
112.    صرف وقت برای کارکنان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
113.    دادن دستورهای صریح و شفاف
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
114.    چشم پوشی از تخلفاتی چون: سوء استفاده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
115.    موثر و فعال
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
116.    رسمی و بوروکراتیک
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
117.    قدرت گرا و فرمانده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
118.    متوقع اما منطقی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
119.    توجه بیشتر به کار تا افراد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
120.    کم اطلاع و مستبد
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
121.    پدرانه و ملاطفت آمیز
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
122.    خالص و بی آلایش
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
123.    شکاک
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
124.    تهدید کننده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
125.    حامی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
126.    توجیه گر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
127.    صادق و بی ریا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
128.    دارای جاذبه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
129.    گرم و صمیمی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
130.    زود رنج و حساس
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
131.    دستپاچه و عجول
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
132.    کینه جو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
133.    مشاوری توانمند
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
134.    تحقیر کننده
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
135.    آهسته و بی حال
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
136.    غیر قابل پیش بینی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
137.    متواضع
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
138.    همراه
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
139.    مدیر ذاتی
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
140.    مقاوم در مقابل تغییر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
141.    پاسخگو
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
142.    انتقال دانش خود به دیگران
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
143.    نثر روان و واضح
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
144.    بازنده ای حوب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
145.    شاد و پر نشاط
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
146.    تحمل رقیب
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
147.    تحمل دشمن
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
148.    اهل ریسک
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
149.    انعطاف پذیر
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
150.    معتقد به تجربه و خطا
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
151.    بهره گیر از تجربیات گذشتگان
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
152.    استفاده بهینه از زمان
5
4
3
2
1
0