پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

ابزار پیوند والدینی _فرم مادر

1

پرسشنامه پیوند بین والدین – فرم مادر، ابزار پیوند والدینی یک پرسشنامه خودسنجی 25 سوالی است که برای سنجش دو بعد مراقبت (یا دلسوزی) و حمایت افراطی والدین از دید فرزندان ساخته شده است. از آزمودنی خواسته می شود که 16 سال اول زندگی خود را به یاد آورد و سپس رفتارها و نگرش های مادر خود را در طول این دوره رتبه بندی کند.این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 4 گزینه ای درجه بندی شده است.

ابزار پیوند والدینی _فرم مادر
توضیحات
نظرات کاربران

ابزار پیوند والدینی _فرم مادر

 هدف: هدف پرسشنامه پیوند بین والدین – فرم مادر سنجش ادراک فرزندان از الگوهای تربیتی والدین است

پرسشنامه پیوند بین والدین – فرم مادر ابزار پیوند والدینی یک پرسشنامه خودسنجی 25 سوالی است که برای سنجش دو بعد مراقبت (یا دلسوزی) و حمایت افراطی والدین از دید فرزندان ساخته شده است. همچنین خرده مقیاس ها در این پرسشنامه عبارتند از «مراقبت» زیاد و کنترل «زیاد» (اجبار توام با مهربانی)، «مراقبت» زیاد و «کنترل» کم (فرزندپروری بهینه)، «مراقبت» کم و  «کنترل» کم (فرزندپروری توام با غفلت)، و «مراقبت» کم و «کنترل» زیاد (کنترل بدون محبت). از آزمودنی خواسته می شود که 16 سال اول زندگی خود را به یاد آورد و سپس رفتارها و نگرش های مادر خود را در طول این دوره رتبه بندی کند.این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 4 گزینه ای درجه بندی شده است.

ابعاد: دو بعد مراقبت (یا دلسوزی) و حمایت افراطی والدین از دید فرزندان

 

نمونه ای از گویه های پرسشنامه:

به نظر می رسید مشکلات و نگرانی های مرا درک می کند.

از صحبت با من درباره موضوعات گوناگون لذت می برد.

وقتی ناراحت بودم به من کمک می کرد که احساس بهتری پیدا کنم.

به من اجازه می داد هر قدر مایل بودم با دوستانم بیرون بروم.

گوردون پارکر، هیلاری توپلینگ ، و ال.بی.براون
 
Parental Bonding Instrument. Mother’s form (PBIM)
پاسخگوی عزیز، در این پرسشنامه فهرستی از طرز برخورد و رفتارهای گوناگون والدین آورده شده است. لطفا با توجه به خاطراتی که از مادر خود قبل از 16 سالگی دارید ، هر عبارت را با دقت بخوانید و بر اساس نمره گذاری زیر، تصمیم بگیرید که تا چه حد در مورد شما صحیح است .
اگر در مورد عبارتی مطمئن نیستید، به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره آن وضعیت پاسخ دهید .
1= بسیار این طور بود ، 2= تقریبا این طور بود ، 3= تفریبا این طور نبود، 4= ابدا این طور نبود .
1)     با لحنی گرم و مهربان با من صحبت می کرد .
1
2
3
4
2)     به اندازه نیاز کمکم نمی کرد .
1
2
3
4
3)     به من اجازه می داد به کارهای مورد علاقه ام بپردازم .
1
2
3
4
4)     از نظر عاطفی سرد به نظر می رسید .
1
2
3
4
5)     به نظر می رسید مشکلات و نگرانی های مرا درک می کند .
1
2
3
4
6)     با من رئوف و مهربان بود .
1
2
3
4
7)     مایل بود خودم تصمیم بگیرم .
1
2
3
4
8)     نمی خواست من بزرگ شوم .
1
2
3
4
9)     سعی می کرد تمام کارهای مرا کنترل کند .
1
2
3
4
10)به کارهای خصوصی من دخالت می کرد.
1
2
3
4
11)از صحبت با من درباره موضوعات گوناگون لذت می برد .
1
2
3
4
12)دائم به من لبخند می زد .
1
2
3
4
13)با من مثل بچه ها رفتار می کرد .
1
2
3
4
14)به نظر می رسید که نیازها و خواسته های مرا درک نمی کرد.
1
2
3
4
15)اجازه می داد برای خودم تصمیم بگیرم.
1
2
3
4
16)احساس من این بود که مرا دوست ندارد .
1
2
3
4
17)وقتی ناراحت بودم به من کمک می کرد که احساس بهتری پیدا کنم.
1
2
3
4
18)با من زیاد صحبت نمی کرد .
1
2
3
4
19)مایل بود من به او احساس وابستگی داشته باشم .
1
2
3
4
20)احساس می کرد اگر او نباشد، من نمی توانم از خودم مراقبت کنم .
1
2
3
4
21)به اندازه ای که می خواستم ، به من آزادی می داد.
1
2
3
4
22)به من اجازه می داد هر قدر مایل بودم با دوستانم بیرون بروم .
1
2
3
4
23)بیش از اندازه از من مراقبت می کرد .
1
2
3
4
24)مرا تحسین نمی کرد .
1
2
3
4
25)اجازه می داد هر طور که می خواستم لباس بپوشم .
1
2
3
4
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387