پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون روانشناسی مفهوم خویشتن بک

1

توضیحات
نظرات کاربران

Beck Self - Concept Test (BSCT)

لطفا در هر یک ازصفات وخصوصیاتی که در زیر ارائه شده است ، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در مورد شما درست ترین است ، تیک بزنید.

1- قیافه ام . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بد تر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

2- معلوماتم . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

3- حرص و طمع من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است

4- شوخ طبعی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است

5- هوش من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

6- محبوبیت من . . .
الف) کمتر از همه کسانی است که می شناسم .
ب) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم .

7- مرتب بودن و پاکیزگی من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

8- موفقیتم . . .
الف) کمتر از همه کسانی است که می شناسم .
ب) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم .

9- حافظه من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) بهتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

10- جذابیت من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

11- مهربانیم . . .
الف) تقریبا از همه کسانی است که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم .

12- شخصیت . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی که می شناسم ، شخصیت دارم .
ب) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم ، شخصیت دارم .
ج) شخصیت من مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر شخصیت دارم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر شخصیت دارم .

13- تنبلیم . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

14- از نظر ورزشکاری . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهترم .
ب) از بیشتر کسانی است که می شناسم ، بهترم .
ج) مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدترم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدترم .

15- خودخواهی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

16- توانایی خواندن و بیان من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

17- وضع ظاهر من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

18- خلق و خوی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بد تر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .

19- استقلال من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا بیش از همه کسانی که می شناسم .

20- در به اتمام رساندن کارها . . .
الف) از همه کسانی که می شناسم ، بهترم .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهترم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدترم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدترم .

21- کمرویی من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

22- در یادگیری چیزی . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهترم .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهترم .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدترم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدترم .

23- حسادتم . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

24- تلاش و سخت کوشی من . . .
الف) تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم .
ب) بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ج) به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .

25- بیرحمی من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، کمتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) بیش از بیشتر کسانی که می شناسم .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بیشتر است .

26- توانایی خواندن و بیان من . . .
الف) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ب) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بهتر است .
ج) مثل بیشتر کسانی است که می شناسم .
د) از بیشتر کسانی که می شناسم ، بدتر است .
ه) تقریبا از همه کسانی که می شناسم ، بدتر است .