0.00 out of 5
دانلود

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)توضیحات

مشخصات محصول

نظرات کاربران

Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS)

 

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، 1995 )مجموعه ای از سه مقیاس خود گزار ش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است .

کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی ، اضطراب و استرس است . برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند . از آنجا که این مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.

 اعتبار و روایی مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

آنتونی و همکاران (1998) مقیاس مذکور را در مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ، اضطراب و تنیدگی بود . نتایج این مطالعه نشان داد که 68 درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی ، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 07/9 ،89/2،23/1وضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 ، 95/0 بود . همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه  آنتونی و همکاران (1998) حکی از ضریب همبستگی  48/0 میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ، ضریب همبستگی 53/0 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 53/0 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 28/0بین اضطراب و افسردگی بود . روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (1386) مورد برسی قرار گرفته است که اعتبارباز آزمایی را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 80/0 ، 76/0 و 77/0 و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 81/0 ، 74/0 و 78/0 گزارش نموده اند. در برسی روایی این مقیاس شیوه ی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت . مقدار عددی شاخص KMO  برابر با 9012/0 و نیز شاخص X2  در آزمون کرویت بارتلت برابر 93/3092 بود که در سطح 0001/0 معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای  انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت . بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم  با چرخش وایماکس بر روی گویه های پرسشنامه و با ملاک قرار دادن مقادیر ویژه  وشیب نمودار اسکری  سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از : افسردگی ، اضطراب و تنیدگی که در راستای     عامل های آزمون اصلی DASS می باشد.

نمره گذاری و تفسیر نمرات مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

هر یک از خرده مقیاس های DASS شامل 7 سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال های مربوط به آن به دست می آید ( جدول 1) . هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمی کند ) تا 3 ( کاملا در مورد من صدق می کند ) نمره گذاری می شود  از آنجا که  DASS-21 فرم کوتاه شده مقیاس اصلی (42 سوالی ) است ، نمره نهایی هر یک از این خرده مقیاس ها باید 2 برابر شود . سپس با مراجعه به جدول شماره 2 می توان شدت علایم را مشخص کرد ( لاویبوند و لاویبوند ، 1995) .

 

جدول 1- خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به آنها

        خرده مقیاس ها                  سوال ها
افسردگی 21،17،16،13،10،5،3
اضطراب 20،19،15،9،7،4،2
استرس 18،14،12،11،8،6،1

 

جدول 2- شدت هر یک از خرده مقیاس های مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)

شدت افسردگی اضطراب استرس
عادی 9-0 7-0 14-0
خفیف 13-10 9-8 18-15
متوسط 20-14 14-10 25-19
شدید 27-21 19-15 33-26
بسیار شدید 28 20 33
                           

آیتمهای مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس (DASS)  

جملات زیر را به دقت بخوانید و با علامت  X  مشخص کنید که هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند.

توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . زمان زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

 

   

 

                               جملات

اصلا کم متوسط زیاد
1 برایم مشکل است آرام بگیرم .        
2 متوجه شده ام دهانم خشک می شود .        
3 فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.        
4 تنفس کردن برایم مشکل است .        
5 برایم سخت است در انجام کار پیشقدم شوم .        
6 به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم .        
7 در بدنم احساس لرزش می کنم        
8 احساس می کنم انرژی روانی زیادی مصرف می کنم .        
9 نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ها دچار ترس شوم یا به کاراحمقانه ای دست بزنم.        
10 احساس می کنم چیزی ندارم که منتظرش باشم .        
11 خودم را پریشان و سردر گم احساس می کنم .        
12 آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است .        
13 احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم .        
14 نسبت به هر چیزی که مرا از کار باز دارد بی تحمل و نابردبارم (صبر و تحمل ندارم ) .        
15 احساس می کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم .        
16 قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و شوق از خود نشان دهم .        
17 احساس می کنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم .        
18 فکر می کنم بسیار حساس و زود رنج هستم .        
19 بدونه اینکه هیچ گونه فعالیت بدنی انجام دهم متوجه شده ام که قلبم غیر عادی کار می کند ( مثلا ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه ) .        
20 بدن هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم .        
21 احساس می کنم زندگی بی معنا است .        

    مشخصات | مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)

نظرات کاربران | مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
این صفحه را به اشتراک بگذارید.