پرسشنامه طرحواره یانگ )فرم کوتاه( 90 سوالی

4/90
4.90 out of 5 1
(2)

۷,۰۰۰ تومان

توضیحات

نظرات کاربران

تحلیل 

این پرسشنامه توسط یانگ(1990) ساخته شد. پرسشنامه خود – گزارشی طرح واره های ناسازگار اولیه، دارای 90 ماده است که 18 حیطه از طرح واره های ناسازگار اولیه از قبیل محرومیت هیجانی، رهاشدگی / بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری ، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص / بی مهری(بی عشقی) شکست درپیشرفت، وابستگی/  بی کفایتی عملی، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری، گرفتاری، اطاعت، ایثار(فداکاری)، بازداری هیجانی، معیارهای سختگیرانه، استحقاق داشتن/  برتری داشتن، خویشتن داری/  خود انضباطی ناکافی، تحسین/  جلب توجه، نگرانی / بدبینی، خود ـ تنبیهی را اندازه می گیرد. 

    

 نمره گذاری 

هر آیتم به وسیله مقیاس درجه بندی 6 تایی نمره گذاری می شود(1=کاملاً در مورد من نادرست است.2 = تقریباً در مورد من نادرست است. 3 = مقداری درست است تا اینکه غلط باشد.4= اندکی در مورد من درست است.5= تقریباً در مورد من درست است.6= کاملاً در مورد من درست است). بنابراین نمره های این پرسشنامه با جمع نمرات ماده های هر مقیاس به دست می آید. به عبارت دیگر هر مقیاس دارای 5 ماده است که نوع طرح واره ناسازگاراولیه را اندازه می گیرد. کمینه و بیشینه نمره های اندازه گیری طرح واره های ناسازگار اولیه بین 1تا 6می باشد، که نمره بالا حاکی از میزان بالای طرح واره های ناسازگاراولیه در آزمودنی ها است. 

 

هنجاریابی 

در ایران علاوه بر هنجاریابی فرم کوتاه ویرایش اول (فرم 75 سوالی) توسط آهی و بشارت(1386)، فرم جدید ویرایش سوم( فرم کوتاه 90سوالی) که در این تحقیق استفاده شده، توسط یوسفی، اعتمادی، بهرامی و همکاران(1387) روایی و اعتبار پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه بر روی یک نمونه  579 نفری در دو مرحله (مرحلۀ اول394 و مرحلۀ دوم 185) بررسی شد. در این بررسی اعتبار پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن درکل نمونه به ترتیب(91/0 و 86/0)، در دختران(87/0 و 84/0) و در پسران(84/0، 81/0) بود(یوسفی، اعتمادی، بهرامی و همکاران،1387).
 

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.