مقیاس مقدار ترس اقتباسی


Fear Quantity Scale . By Geer 1965

در زیر تعدادی شئ ، تجربه و رویداد ارائه شده است . مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
1) هیچ          2) خیلی کم                  3) اندکی           3) تا حدودی         4) زیاد              5) خیلی زیاد          6) شدیدا

1- اشیای نوک تیز         
2- اجساد مردگان          
3- احمق به نظر رسدن    
4- اشتباه کردن              
5- آب ها
6- عنکبوت ی عمیق    
7- رعد و برق 
8- بیماری روانی
9- سگ های ولگرد 
10- حشرات نیش دار ارسال نظر:

captcha

این صفحه را به اشتراک بگذارید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی