پرسشنامه روانشناسی طرحواره های یانگ (فرم بلند)


Young Schema Questionnaire (YSQ)

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:

1) کاملا مخالفم         2) مخالفم          3) نظری ندارم         4) موافقم             5) کاملا موافقم


1- کسانی که نیازهای عاطفی مرا برآورده کنند وجود ندارند.                                   
2- من عشق و توجه کافی را دریافت نکرده ام.                                   
3- غالبا من کسی را نداشتم که برای نصیحت و حمایت عاطفی به او تکیه کنم.                                   
4- اغلب کسی را نداشتم که از من حمایت کند حرف هایش را با من بزند و عمیقا نگران اتفاقهایی باشد که برایم می افتد.                 
5- در بیشتر اوقات من کسی را نداشتم.                                   
6- به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه محبت و صداقت نشان دهد.                                   
7- در بیشتر اوقات زندگی این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری شخص ویژه و ممتازی به شمار می روم.                   
8- در اغلب اوقات من کسی را نداشتم که واقعا به من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساسها و نیازهای واقعی مرا درک کن.             
9- وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا می شد که از او یک نصیحت و راهنمایی سالم دریافت کنم.     
10- من از این نگران هستم افرادی را که دوست دارم در آینده ای نزدیک بمیرند حتی وقتی که دلایل پزشکی کمی برای تایید این امر وجود داشته باشد.                                   
11- من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام چون از اینکه آنها مرا ترک کنند، می ترسم.                                   
12- نگرانم از اینکه افرادی که به من نزدیکند مرا ترک و رها کنند.                                   
13- احساس میکنم که فاقد حمایت عاطفی پایدار بوده ام.                                   
14- احساس نمیکنم که روابط مهمم تداوم داشته باشد و انتظارم این است که این روابط بزودی تمام شود.                                   
15- به شرکای زندگی خود که نمی توانند نسبت به من تعهدی داشته باشند عادت کرده ام.                                   
16- در نهایت من تنها و بی کس خواهم ماند.                                   
17- وقتی احساس میکنم کسی که برایم مهم است از من دوری میکند، مایوس می شوم.                                   
18- برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که مردم مرا ترک کنند که آنها را از خود می رانم.                                   
19- وقتی شخصی حتی برای یک مدت زمان کوتاه مرا ترک میکند خیلی ناراحت می شوم.                                   
20- همیشه نمی توانم روی کسانی که از من حمایت میکنند، حساب باز کنم.                                   
21- من نمی توانم رابطه نزدیک با مردم برقرار کنم چون به اینکه آنها در کنارم بمانند اعتماد ندارم.                                   
22- به نظر می رسد افراد مهم زندگی من همیشه تغییر میکنند.                                   
23- نگرانم از اینکه افرادی را که دوستشان دار فرد دیگری را پیدا کنند و او را به من ترجیح دهند و مرا ترک کنند.                        24- افراد نزدیک به من غیرقابل پیش بینی بوده اند لحظه ای حضوری مهربان دارند و لحظه ای بعد عصبی، ناراحت، غرق در خود و پرخاشگر هستند.                                   
25- آنقدر به مردم دیگر نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.                                   
26- اگر کسانی را نداشته باشم که حامی من باشند و نگران از دست دادنشان باشم، خیلی احساس بی کسی میکنم.                           
27- نمی توانم خودو باشم یا چیزی را که واقعا احساس می کنم بیان کنم، چون از اینکه مرا ترک کنند، می ترسم.                       
28- احساس میکنم مردم از من سودجویی میکنند.                                   
29- اغلب احساس میکنم که باید از خودم در برابر مردم محافظت کنم.                                   
30- احساس میکنم که باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم.                                   
31- اگر فردی کار خیلی خوبی برایم انجام دهد، فرض میکنم که حتما قصد و انگیزه ی خاصی داشته است.                             
32- خیانت به من فقط زمانش مطرح است و این اتفاق رخ خواهد داد.                                   
33- اغلب مردم تنها به فکر خودشان هستند.                                   
34- در اعتماد کردن به دیگران مشکل دارم.                                   
35- نسبت به انگیزه های دیگران سوء ظن شدید دارم.                                   
36- مردم به ندرت درستکار هستند آنها معمولا آن چیزی نیستند که نشان میدهند.                                   
37- معمولا بطور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر می کنم.                                   
38- اگر فکر کنم فردی میخواهد به من ضربه بزند پیش دستی می کنم و اول من به او ضربه می زنم.                                   
39- مردم معمولا مجبورند خودشان را به من ثابت کنند چون من به آنها اعتماد ندارم.                                   
40- برای ببینم مردم به من راست می گویند یا نیت خوبی دارند، آنها را آزمایش می کنم.                                   
41- با این باور موافقم کنترل کردن یا کنترل شدن.                                   
42- وقتی فکر می کنم که دیگران چگونه در طول زندگی ام با من به خشونت رفتار کرده اند، عصبانی می شوم.                            43- در طول زندگی ام مردم به من نزدیک شدهاند تا از من سودجویی کنند یا برای رسیدن به اهدافشان از من سوء استفاده کنند.            44- افراد مهم زندگی ام از نظر عاطفی جسمانی یا جنسی با من بدرفتاری کرده اند.                                   
45- نمی توانم خودم را تطبیق دهم.                                   
46- اساسا با مردم دیگر فرق دارم.                                   
47- نمی توانم به کسی تعلق داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.                                   
48- احساس میکنم از مردم بیگانه شده ام.                                   
49- احساس تنهایی و انزوا می کنم.                                   
50- همیشه احساس می کنم خارج از گروهها هستم.                                   
51- هیچکس واقعا مرا درک نمیکند.                                   
52- خانواده من با خانواده های اطرافمان تفاوت داشتهاند.                                   
53- برخی اوقات احساس میکنم یک غریبه ام.                                   
54- اگر فردا ناپدید شوم هیچکس توجهی نمیکند.                                   
55- مردان یا زنانی که دوستشان دارم وقتی عیب های مرا می بینند، نمی توانند دوستم داشته باشند.                                   
56- اگر کسی واقعا مرا بشناسد، تمایل پیدا نمیکند با من رابطه ای نزدیک پیدا کند.                                   
57- ذاتا آدم ناقص و معیوبی هستم.                                   
58- مهم نیست که چگونه تلاش میکنم احساس می کنم نمی توانم با یک زن یا مرد خوب رابطه برقرار کنم به گونهای که به من احترام بگذارد و از این طریق احساس کنم انسان ارزشمندی هستم.                                   
59- شایستگی عشق، توجه و احترام دیگران را دارم.                                   
60- احساس میکنم دوست داشتنی نیستم.                                   
61- در بسیاری جنبه ها بیش از آن ناپذیرفتنی هستم که بتوانم خودم را به دیگران نشان بدهم.                                   
62- اگر دیگران بفهمند که من نقص دارم، نمی توانم تو رویشان نگاه کنم.                                   
63- وقتی افراد مرا دوست دارند، احساس میکنم گولشان زده ام.                                   
64- اغلب متوجه می شوم که به طرف کسانی جلب می شوم که در مورد من خیلی انتقادی فکر میکنند یا مرا از خود می رانند.            65- رازهایی دارم که نمی خواهم نزدیکانم آنها را بدانند.                                   
66- تقصیر من است که والدینم نتوانستند مرا دوست بدارند.                                   
67- نمی گذارم مردم خود واقعی ام را بشناسند.                                   
68- یکی از شدیدترین ترسهایم این است که نقص هایم برملا شوند.                                   
69- نمی توانم بفهمم چگونه شخصی می تواند مرا دوست داشته باشد.                                   
70- از نظر جنسی جذاب نیستم.                                   
71- زیادی چاق هستم.                                   
72- زشت هستم.                                   
73- نمی توانم یک مکالمه مودبانه را ادامه دهم.                                   
74- در موقعیت های اجتماعی خسته و کسل کننده به نظر می رسم.                                   
75- کسانی که برایشان ارزش قائلم به دلیل پایگاه اجتماعی ام با من معاشرت نمیکنند.                                   
76- نمی دانم در موقعیت های اجتماعی چه بگویم.                                   
77- مردم نمی خواهند عضو گروهشان باشم.                                   
78- در بین مردم خیل خجالتی هستم.                                   
79- تقریبا هیچ کاری را نمی توانم به خوبی دیگران انجام دهم.                                   
80- وقتی به موفقیت نزدیک میشوم احساس بی کفایتی می کنم.                                   
81- بیشتر مردم در حوزه های کار و پیشرفت از من تواناترند.                                   
82- یک شکست خوره هستم.                                   
83- نمی توانم ماانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.                                   
84- در کار یا تحصیل مثل بقیه با هوش نیستم.                                   
85- به خاطر شکستها و بی کفایتیهایم در کار احساس شکست می کنم.                                   
86- اغلب در برابر مردم احساس شرم و خجالت می کنم چون نمی توانم در مورد کارهایی که کردم پاسخگوی آنها باشم.               
87- اغلب کارهای خود را با کارهای دیگران مقایسه می کنم و احساس می کنم که آنها از من موفق ترند.                              
88- احساس می کنم نتوانم خودم از پس کارهای روزمره زندگی ام بربیایم.                                   
89- به کمک دیگران نیاز دارم.                                   
90- احساس نمی کنم بتوانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.                                   
91- معتقدم که دیگران بهتر از خودم می توانند از من مراقبت کنند.                                   
92- وقتی با یک وظیفه جدید خارج از کارم روبرو می شوم به دردسر می افتم مگر اینکه کسی مرا راهنمایی کند.                      
93- در مورد انجام کارهای روزمره فکر می کنم آدم وابسته ای هستم.                                   
94- در انجام هر کاری حتی اگر خارج از حوزه کار یا تحصیل باشد ناراحت و عصبی می شوم.                                   
95- در بسیاری از حوزه های زندگی خود آدم بی کفایتی هستم.                                   
96- اگر به قضاوتهای خودم اعتماد کنم تصمیمهای اشتباهی میگیرم.                                   
97- فاقد عقل سلیم هستم.                                   
98- قضاوتهای من در موقعیت های روزمره قابل اعتماد نیستند.                                   
99- نمی توانم به تواناییهای خودم برای حل مشکلات روزمره اعتماد داشته باشم.                                   
100- احساس میکنم برای اینکه مشکلاتم را حل کنم، احتیاج به کسی دارم که بتوانم به راهنماییهایش اعتماد کنم.                      
101- احساس میکنم وقتی روبروی مسئولیتهای روزمره قرار می گیرم، یک بچه به نظر می رسم تا یک انسان بزرگ.                  
102- مسئولیتهای زندگی روزمره برایم خیلی توان کاه و طاقت فرسا است.                                   
103- نمی توانم از این احساس رها شوم که اتفاق بدی میخواهد بیفتد.                                   
104- احساس میکنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیفتد.                                   
105- می ترسم که یک فرد خیابانی و ولگرد شوم.                                   
106- می ترسم که مورد حمله قرار بگیرم.                                   
107- احساس میکنم باید از پول و وسایل خود خیلی مراقبت کنم و گرنه ممکن است آنها را از من بدزدند.                             
108- خیلی احتیاط می کنم تا مریض نشوم یا صدمه نبینم.                                   
109- می ترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.                                   
110- می ترسم به یک بیماری خطرناک مبتلا شوم، حتی وقتی هیچ گونه نشانه ای که پزشک تشخیص دهد، وجود ندارد.               
111- یک شخص ترسو هستم.                                   
112- می ترسم در جهان وقایع بدی نظیر جنایت، آلودگی محیط زیست و ... اتفاق بیفتد.                                   
113- اغلب احساس می کنم که ممکن است دیوانه شوم.                                   
114- اغلب احساس می کنم به یک حمله اضطرابی دچار شوم.                                   
115- اغلب نگرانم از اینکه حمله قلبی به من دست دهد، حتی وقتی که دلایل پزشکی کمی وجود دارد.                                   
116- احساس میکنم جهان جای خطرناکی است.                                   
117- قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که همسن و سال هایم انجام میدهند.                                   
118- من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در مشکلات زندگی یکدیگر درگیر کنیم.                                   
119- برای من و والدینم بسیار سخت است که بدون داشتن احساس گناه یا خیانت، مسایل جزئی خصوصی خود را از یکدیگر پنهان نگاه داریم.                                   
120- من و والدینم مجبوریم هر روز با هم صحبت کنیم، وگرنه یکی از ما احساس گناه، نا امیدی یا تنهایی میکند.                     
121- اغلب احساس می کنم هویت جداگانه ای از والدین و همسرم ندارم.                                   
122- اغلب احساس میکنم که انگار والدینم در من زندگی میکنند، من نمی توانم یک زندگی جداگانه ای برای خودم داشته باشم.          
123- خیلی سخت است از افرادی که با آنها صمیمی شده ام جدا شوم، هر گونه جدایی مرا شدیدا دچار آشفتگی میکند.                   
124- با والدین و همسرم رابطه خیلی نزدیکی داریم بطوریکه من واقعا نمی دانم که هستم و یا چه می خواهم.                          
125- وقتی که دیدگاه یا عقاید من با والدین یا همسرم تفاوت دارد، شدیدا آشفته می شوم.                                   
126- اغلب احساس می کنم در رابطه با والدین یا همسرم، هیچگونه حریم خصوصی ندارم.                                   
127- احساس میکنم زندگی مستقل و جداگانه من والدینم را آزرده خواهد کرد.                                   
128- می گذارم دیگران کار خودشان را بکنند، چون از عواقب دخالت در کار آنها می ترسم.                                   
129- فکر می کنم اگر کاری را بکنم که دلم میخواهد برای خودم دردسر درست می کنم.                                   
130- احساس میکنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، چون در غیر اینصورت مرا ترک میکنند یا درصدد تلافی برمی آیند.                                   
131- در روابطم به دیگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند.                                   
132- همیشه به دیگران اجازه داده ام به جای من تصمیم بگیرند، در نتیجه من واقعا نمی دانم برای خود چه می خواهم.                 
133- احساس میکنم تصمیمات مهم زندگی ام را دیگران می گیرند.                                   
134- به خاطر اینکه دیگران مرا ترک نکنند، همیشه در این فکرم که خوشایند دیگران باشم.                                   
135- خیلی برایم مشکل است از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را در نظر بگیرند.                                 
136- به جای اینکه عصبانیتم را نشان دهم به طریقی تلافی می کنم.                                   
137- من بیشتر از بقیه مردم از برخورد اجتناب می کنم.                                   
138- نیازهای خودم را بعد از نیازهای دیگران قرار می دهم وگرنه احساس گناه می کنم.                                   
139- وقتی دیگران را دست تنها می گذارم یا مایوسشان می کنم احساس گناه می کنم.                                   
140- من بیش از آنکه از مردم بگیرم به آنها می دهم.                                   
141- من کسی هستم که نهایتا کار مراقبت از نزدیکانم را انجام می دهم.                                   
142- وقتی کسی را دوست دارم، تقریبا چیزی نیست که نتوانم تحمل کنم.                                   
143- من آدم خوبی هستم، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم، به فکر دیگران هستم.                                   
144- در کارم معمولا به طور داوطلبانه، وقت بیشتری صرف می کنم یا کار بیشتری انجام می دهم.                                   
145- مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه می توانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.                                   
146- می توانم با چیز اندکی سر کنم، چون نیازهای من در حداقل است.                                   
147- تنها وقتی خوشحال می شوم که اطرافیانم خوشحال باشند.                                   
148- بس که سرگرم کارهای دیگران هستم، وقت کمی برای خودم می ماند.                                   
149- من همیشه کسی بودم که به مشکلات دیگران گوش داده ام.                                   
150- وقتی به کسی هدیه ای می دهم احساس بیشتری می کنم تا وقتی که هدیه ای می گیرم.                                   
151- مردم مرا فردی می بینند که برای دیگران زیاد کار می کنم ولی برای خودم کاری نمی کنم.                                   
152- هر اندازه برای دیگران کار کنم باز هم کافی نیست.                                   
153- اگر من کاری را که دوست دارم انجام بدهم احساس ناراحتی می کنم.                                   
154- برایم خیلی مشکل است که از دیگران بخواهم که نیازهایم را رفع کنند.                                   
155- نگرانم که کنترل خود را از دست بدهم.                                   
156- نگرانم که اگر نتوانم خشم خود را کنترل کنمبه دیگران از لحاظ جسمی یا هیجانی ضربه بزنم.                                   
157- احساس میکنم که باید هیجانها و تکانه های خود را کنترل کنم چون در غیر اینصورت ممکن است اتفاق بدی بیفتد.             
158- خشم و رنجش زیادی در درونم وجود دارد که آنها را بیان نمی کنم.                                   
159- نسبت به نشان دادن احساسات مثبت مثل محبت و توجه به دیگران خیلی کمرو هستم.                                   
160- بیان احساساتم نزد دیگران برایم سخت است.                                   
161- برای من خیلی سخت است که راحت و خود انگیخته باشم.                                   
162- آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر میکنند آدمی بی احساس هستم.                                   
163- مردم نظرشان این است که من عصبی و ناراحتم.                                   
164- باید در هر کاری که انجام می دهم بهترین باشم، نمی توانم بپذیرم که نفر دوم باشم.                                   
165- می کوشم هر کاری را به بهترین نحو انجام دهم.                                   
166- باید در بیشتر اوقات در بهترین حالت باشم.                                   
167- سعی می کنم منتهای تلاش خودم را بکنم، خوب بودن نسبی کار ، هیچگاه راضی ام نمیکند.                                   
168- آنقدر کار دارم که دیگر وقتی برای استراحت ندارم.                                   
169- تقریباً هیچ یک از کارهایی که انجام می دهم، کاملاً خوب نیست همیشه می توانم بهتر کار کنم.                                   
170- باید به تمام مسئولیتهایم عمل کنم.                                   
171- احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواست های خود همواره تحت فشار هستم.                                   
172- روابطم با دیگران صدمه دیده است چون خیلی به خودم سخت می گیرم.                                   
173- سلامت من در خطر است برای اینکه کارهایم را خوب انجام دهم، فشار زیادی را تحمل می کنم.                                   
174- اغلب لذت ها و خوشیهایم را برای رسیدن به حد مطلوب فدا می کنم.                                   
175- وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم احساس می کنم، مستحق انتقاد شدید هستم.                                   
176- وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمی توانم خودم را ببخشم یا برای اشتباهاتم بهانه تراشی کنم.                           
177- خیلی اهل رقابت هستم.                                   
178- ارزش زیادی برای پول و منزلت اجتماعی قائل ام.                                   
179- همیشه باید در هر کاری بهترین باشم.                                   
180- وقتی از کسی چیزی می خواهم، خیلی برایم سخت است نه بشنوم.                                   
181- اگر نتوانم چیزی را که می خواهم بدست آورم دچار خشم و تند خویی می شوم.                                   
182- آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیت هایی را که بر سر راه مردم دیگر وجود دارد، بپذیرم.                                   
183- از اینکه مرا محدود کنند یا نگذارند کاری را که می خواهم بکنم، متنفرم.                                   
184- احساس می کنم نباید از قانونها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آنها هستند، اطاعت کنم.                                   
185- احساس میکنم کاری که من باید بکنم، ارزشمند تر از کارهای دیگران است.                                   
186- معمولا نیازهایم را بر نیازهای دیگران مقدم می دارم.                                   
187- اغلب متوجه می شوم که به قدری درگیر کارهای خودم هستم که دیگر نمی توانم وقتی را با دوستان و خانواده ام اختصاص دهم. 
188- اغلب افراد به من می گویند که بیش از حد، روش انجام کارها را کنترل می کنم.                                   
189- وقتی که دیگران چیزی را که من از آنها خواسته ام انجام ندهند، خیلی عصبانی می شوم.                                   
190- نمی توانم تحمل کنم که دیگران به من بگویند چه کاری انجام دهم.                                   
191- به سختی می توانم جلوی مشروب نوشیدن، سیگار کشیدن، پرخوری یا سایر مشکلات رفتاری ام را بگیرم.                     
192- نمی توانم برای انجام تمام و کمال وظایف معمول یا ملال آورم انضباط خاصی داشته باشم.                                   
193- اغلب بر اساس احساساتم عمل می کنم و احساساتی را بروز می دهم که باعث دردسر من و آزار دیگران میشود.               
194- اگر به یکی از اهدافم نرسم زود مایوس می شوم و دست از کار می کشم.                                   
195- وقتی که از خوشحالیهای آنی خودم به خاطر دست یابی به یک هدف دراز مدت می گذرم، خیلی به من سخت می گذرد.         
196- زیاد پیش می آید که وقتی که احساس خشم من شروع میشود، نمی توانم آنرا کنترل کنم.                                   
197- تمایل دارم که در هر کاری زیاده روی کنم حتی وقتی فکر می کنم نتایجش برای من بد است.                                   
198- زود کسل می شوم.                                   
199- وقتی در انجام کارهایم با مشکل مواجه می شوم، نمی توانم آن کار را ادامه دهم و کامل کنم.                                   
200- زیاد نمی توانم روی کاری تمرکز کنم.                                   
201- نمی توانم به خودم فشار بیاورم که کارهایی را که برایم خوشایند نیستند، انجام دهم حتی وقتی که می دانم نتایج خوبی برایم دارد.
202- با کوچکترین مانعی آرامش خود را از دست می دهم.                                   
203- به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پایبند باشم.                                   
204- تقریبا هرگز نمی توانم مانع از بروز احساساتم شوم و هیچ برایم مهم نیست که این کار چقدر برایم هزینه داشته باشد.            
205- اغلب کارها را فکر نکرده انجام می دهم و بعد پشیمان م



نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی